Det aller meste av prisøkningen på sagtømmer skjedde i 1. halvår 2021. Denne prisøkningen skyldes at det har vært en betydelig etterspørsel etter trelast både i Norge og internasjonalt. I Nord-Amerika har tilgangen på tømmer vært for lav på grunn av økt byggeaktivitet og store barkebilleangrep i Canada. Dette har ført til økt import av trelast fra Europa, som igjen har ført til en betydelig prisøkning på trelast også i Norge.

Figur som viser utviklingen over tid for kvantum og gjennomsnittspris for avvirket industrivirke i perioden 2007-2021

Prisøkningen på tømmer har ført til en økning i hogsten av sagtømmer. Fra 1. kvartal i 2020 økte hogstkvantumet av sagtømmer med 37 prosent for gran og 23 prosent for furu. Det er verdt å merke seg at 1. kvartal 2020 ble et spesielt kvartal på grunn av stor usikkerhet rundt koronasituasjonen. Hogsten i dette kvartalet ble derfor mindre enn normalt. Sammenlikner vi hogstkvantumet i 2. kvartal 2021 med hogstkvantumet i 2. kvartal 2019 er forskjellen ubetydelig.

Lavere priser for massevirke

Fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 falt prisen på massevirke av gran med 14 prosent og massevirke av furu med 11 prosent. Den lave massevirkeprisen har medvirket til at hogsten av massevirke er noe lavere enn tilsvarende kvartal i 2020.

En tredjedel av hogstkvantumet gikk til eksport

Eksporten av tømmer var på litt over 1 million kubikkmeter i 2. kvartal 2021. Litt over halvparten av dette var sagtømmer.