Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i 2021 viser statistikken skogavvirkning for salg. Forrige toppår var i 2019 hvor det ble avvirket 11,0 millioner kubikkmeter.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

¹ Foreløpige tall (2021).

I gjennomsnitt var tømmerprisen på 440 kroner i 2021 og 375 kroner i 2020. Dette er en oppgang på 65 kroner eller 17.3 prosent. De høye tømmerprisene skyldes at det har vært en betydelig økt etterspørsel etter trelast både i Norge og internasjonalt. Dette startet i andre halvdel av 2020 og har fortsatt i 2021. Trelastprisene i Nord- Amerika har vært høye på grunn av økt byggeaktivitet og redusert tilgang på tømmer fra Canada, noe som har betydning for tømmerprisene også i Norge. Innenlands har det vært økt etterspørsel etter trelast på grunn av økt byggeaktivitet.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

¹ Foreløpige tall (2021).

Høyere tømmerpriser

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 5,0 milliarder kroner i 2021. Dette er en oppgang på 31 prosent fra året før. Det var prisen på sagtømmer som økte. Fra 2020 til 2021 økte sagtømmerprisen for furu og gran med henholdsvis 23 og 24 prosent. For sagtømmer av gran fikk skogeierne utbetalt 568 kroner per kubikkmeter, en økning på 113 kroner sammenliknet med 2020. For sagtømmer av furu var gjennomsnittsprisen i 2021 på 557 kroner, 101 kroner mer enn i 2020. Prisen for massevirke gikk derimot ned for furu og gran med henholdsvis 8 og 10 prosent.

Størst avvirkning i Innlandet

Innlandet var det fylket hvor det ble avvirket mest tømmer. 4,5 millioner kubikkmeter ble innmålt i 2021, noe som utgjør 39 prosent av alt avvirket tømmer i Norge.

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

¹ Foreløpige tall.

Eksporterte 3,9 millioner kubikkmeter

Tømmereksporten var på 3,9 millioner kubikkmeter i 2021, noe som er 9 prosent høyere enn i 2020. Eksporten av sagtømmer økte fra 2020 til 2021 med 43 prosent eller godt over 0,5 million kubikkmeter til 1,8 million kubikkmeter. Massevirke utgjorde 52 prosent av det eksporterte tømmeret. Tømmerimporten er mer beskjeden. I løpet av 2021 ble det importert 349 339 kubikkmeter, noe som er på nivå med året før.