Til sammen står det nå 879 millioner kubikkmeter tømmer på det Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke inkludert bark per dekar. hvor det kan drives skogbruk, en økning på 6 millioner kubikkmeter på ett år, ifølge statistikken Landsskogtakseringen. I tiårsperioden fram til og med taksten for perioden 2013-2017 var den gjennomsnittlige årlige økningen av stående tømmer på produktivt skogareal 13 millioner kubikkmeter, men med en fallende trend. I årene etter har volumøkningen i gjennomsnitt vært 5 millioner kubikkmeter per år. Når vi skriver om volumøkning i dette avsnittet er det økningen etter at hogst og naturlig avgang som vindfall og trær som har tørket, er trukket fra.

Figur 1. Årlig tilvekst¹ under bark

¹Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Den relativt lave økningen i volumet av stående tømmer de siste årene, er et samlet resultat av lavere tilvekst, mer hogst, mer skogvern, en stadig økende andel gammel skog, og i tillegg førte tørkesommeren 2018 til betydelig mer tørre trær og død ved.

Figur 2. Stående kubikkmasse¹ under bark

¹Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Årstilveksten går litt ned

Den Årlig brutto volumtilvekst av trevirke under bark i stående skog. i produktiv skog for perioden 2017-2021 var 21,9 millioner kubikkmeter. Det er litt over 2 millioner kubikkmeter mindre enn det som ble beregnet for fem år siden. Selv om det kan være noe usikkerhet i beregningene, viser trenden for de siste årene at tilveksten i produktiv skog minker. Den totale tilveksten som omfatter all skog, er også svakt nedadgående, og var for takstperioden 2017-2021 på 24 millioner kubikkmeter.

Norske skoger tar opp nesten halvparten av samlet karbonutslipp

Norske skoger hadde et opptak av CO2-ekvivalenter på 24,5 millioner tonn i 2020, viser tall fra Miljødirektoratet. Til sammenlikning ble det i 2021 i alt sluppet ut 49,1 millioner tonn For å kunne sammenligne utslipp fra ulike klimagasser, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. i Norge, viser statistikken Utslipp til luft.


De publiserte tallene for siste år er basert på takseringer fra de siste fem årene. I løpet av en femårsperiode takseres alt skogarealet. De nyeste tallene viser et gjennomsnitt for perioden 2017-2021.