I alt ble det overdratt 9 000 landbrukseiendommer, hvorav 2 850 ble omsatt på det åpne markedet. Den største omsetningsøkningen i antall eiendommer kom i kategorien gave, det vil stort sett si familieoverdragelser. I alt ble 4 850 eiendommer omsatt som gave eller som et . Gaveoverdragelser økte med 16 prosent fra 2019 til 2020.

Fra 2009 til 2020 har gjennomsnittsprisen for en landbrukseiendom omsatt til landbruksformål på det frie markedet økt fra 1,5 til 3,2 millioner kroner.


Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg, etter bruksformål oppgitt på skjøtet


¹ Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Størst prisøkning for eiendommer til fritidsformål

Av de omsatte eiendommene i 2020 oppgav kjøperne at bortimot 60 prosent skulle brukes til landbruksformål, 26 prosent hadde bolig som formål, mens 11 prosent skulle bruke eiendommen til fritidsformål. Gjennomsnittlig kjøpesum for eiendommene som skulle nyttes til fritidsformål, økte med 40 prosent fra 2019 til 2020. For landbrukseiendommer til landbruksformål økte gjennomsnittsprisen med 14 prosent fra 2019.


Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg og med landbruk oppgitt som formål på skjøtet. 2020


¹ Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Stor regional prisforskjell

Gjennomsnittlig kjøpesum for en landbrukseiendom varierer mye fra landsdel til landsdel og fra sentrale områder til mer usentrale strøk. I snitt var prisen for en landbrukseiendom i fritt salg 6,2 millioner kroner i Viken og Oslo, mens snittet i Troms og Finnmark var 1,5 millioner kroner.

Kvinner overtok 36 prosent av eiendommene

Mennene er fortsatt i klart flertall av dem som kjøper landbrukseiendom i det frie markedet. For disse eiendommene utgjorde kvinnelige kjøpere 22 prosent. For familieoverdragelser med et gaveelement, utgjorde kvinnene 32 prosent av kjøperne. Kvinnene var derimot i flertall som nye eiere ved skifte- og uskifteoppgjør.

Det er stort sett eiendommer ervervet uten krav til konsesjon som har fritak for boplikt og kan benyttes som fritidseiendom. Det er i utgangspunktet ikke krav til konsesjon for eiendommer under 100 dekar og med mindre enn 35 dekar jordbruksareal. Det er likevel mange unntak og stor forskjell mellom kommunene i hvordan de behandler søknader om fritak fra boplikt og konsesjon.

Siden det kan være forskjell i hvilken type eiendommer som omsettes et bestemt år, vil ikke statistikken gi et helt korrekt bilde av prisutviklingen.