Antall personer som er underlagt offentlig gjeldsordning i Norge har ligget på rundt 10 000 de siste fem årene. Ved utgangen av 2022 var antallet 10 558 personer, omtrent like mange som i 2018, men nærmere tusen personer flere enn i 2020. Menn er overrepresentert blant personer under gjeldsordning, og har gjennom perioden utgjort omtrent 60 prosent av denne gruppen. 

Gjeldsordning er en ordning for privatpersoner som sliter med å betjene gjeld, og ikke får til en frivillig avtale med sine kreditorer. Man kan da enten søke namsmannen om hjelp til å inngå avtale med kreditorene, eller bli satt under tvungen gjeldsordning etter rettslig avgjørelse. Når man er under gjeldsordning, vil namsmannen sette opp et budsjett som skal dekke rimelige levekostnader, mens overskytende inntekt skal gå til å betale ned på gjeld. En gjeldsordning varer i typisk 5 år, og etter at man er ferdig med ordningen, slettes resterende gjeld (www.politiet.no: Hva er en gjeldsordning?). 

Opplysninger om hvem som er under offentlig gjeldsordning er hentet fra Løsøreregisteret. 

 

Figur 1. Antall personer under gjeldsordning¹, etter kjønn. 2018-2022

¹ Antall personer som var registrert under en pågående gjeldsordning (frivillig eller tvungen) ved utgangen av året.

Mange aleneboende 

Svært mange av dem under gjeldsordning er aleneboende, som vist i figur 2. Mens det blant alle personer 18 år og eldre var 26 prosent som bodde alene i 2022, gjaldt dette for 43 prosent av dem under gjeldsordning. Det er også en større andel personer under gjeldsordning blant enslige med barn under 18 år enn ellers i befolkningen. Videre er de aller fleste på gjeldsordning i alderen 40-59 år og det er svært få unge under 30 år eller eldre over 74 år som er under gjeldsordning. 

Innvandrere er også litt overrepresentert i gjeldsordningsgruppen: mens innvandrere utgjorde 18 prosent av alle personer 18 år og eldre i 2022, utgjorde de 23 prosent av personene som er under gjeldsordning. Andelen innvandrere blant personer under gjeldsordning har økt noe de siste årene, fra 19 prosent i 2018. 

Figur 2. Kjennetegn¹ ved alle personer 18 år og eldre og personer under gjeldsordning. 2022. Prosent

¹ AAP: Arbeidsavklaringspenger

Stor andel uføre og personer med lav utdanning 

Noe som kjennetegner personer under gjeldsordning, er at det er svært mange som mottar uføretrygd. I 2022 var i alt 38 prosent av alle personer under gjeldsordning uføretrygdede, mot 9 prosent i befolkningen generelt. Blant aleneboende mellom 45 og 66 år som var under gjeldsordning, var uføreandelen enda større: nærmere 60 prosent. Videre var det 10 prosent av dem på gjeldsordning som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av 2022. 

Mange av personene på gjeldsordning har lav utdanning. I 2022 hadde drøyt 40 prosent av denne gruppen kun utdanning på grunnskolenivå, som er over dobbelt så stor andel som i befolkningen generelt. Videre var det omtrent 40 prosent som hadde videregående utdanning, som er på nivå med hele befolkningen. Derimot hadde kun 15 prosent av dem under gjeldsordning høyere utdanning. Dette er andeler som har holdt seg nokså stabile de siste fem årene, men det er en tendens til at litt flere av dem under gjeldsordning har videregående eller høyere utdanning, og litt færre har kun grunnskole. 

Hver fjerde person tilhørende en husholdning under gjeldsordning har lavinntekt 

I 2022 var det i alt 14 800 personer som tilhørte en husholdning der hovedinntektstaker var under gjeldsordning. Ettersom vi her også tar med barn, partnere og andre husholdningsmedlemmer til dem som er under gjeldsordning, er det i denne gruppen størst andel, 45 prosent, som tilhører husholdningstypene par eller enslige med barn under 18 år, mens 30 prosent er aleneboende. 

Blant personene i husholdninger der hovedinntektstaker er under gjeldsordning er det forholdsvis mange som har Regnes her som å ha en inntekt etter skatt per forbruksenhet som er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet, regnet etter EU-skala (EU-skala 60 prosent). . I 2022 var andelen på 24 prosent mot 11 prosent i hele befolkningen, der studenter holdes utenfor. I inntektsstatistikken er det ikke mulig å beregne hvor mye av inntekten som må brukes til å betjene gjeld, så lavinntektsandelen er beregnet på inntekt etter skatt før gjeldstrekket som følger av gjeldsordningsavtalen. Det betyr at den daglige økonomien for de med gjeldsordning kan være atskillig strammere enn det statistikken viser.  

Det var omtrent 3 500 barn under 18 år som tilhørte en husholdning der hovedinntektstaker var under gjeldsordning i 2022. Blant disse barna var andelen med lavinntekt 28 prosent. Andelen med lavinntekt var spesielt stor blant dem som bodde med en enslig forsørger, på 36 prosent. 

Mange gjeldsordningshusholdninger avhengige av bostøtte og sosialhjelp 

Personer som tilhører husholdninger med lavinntekt, tilhører generelt sett oftere husholdninger med svak yrkestilknytning og som er avhengig av ulike sosiale stønader. I 2022 tilhørte 67 prosent av alle personene i lavinntektsgruppen en husholdning uten noen I inntekts- og formuesstatistikken regnes en person som yrkestilknyttet dersom årlig lønn og/eller næringsinntekt er større enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (G).. Blant personer som tilhørte lavinntektsgruppen, og som i tillegg var under gjeldsordning, var denne andelen enda større: 76 prosent. Vi ser videre fra figur 3 at andelen uten noen yrkestilknyttede blant dem på gjeldsordning med lavinntekt har økt de siste årene. 

Det er også mye vanligere å motta bostøtte og sosialhjelp blant lavinntektsgruppen under gjeldsordning enn blant lavinntektsgruppen generelt. I 2022 mottok 51 prosent av dem på gjeldsordning med lavinntekt bostøtte, mot 28 prosent i hele lavinntektsgruppen. Denne andelen hadde også økt kraftig fra 2021 til 2022. Videre mottok 39 prosent av dem på gjeldsordning med lavinntekt sosialhjelp i 2022, nesten dobbelt så stor andel som i hele lavinntektsgruppen sett under ett. 

Figur 3. Økonomiske indikatorer for personer i husholdninger med lavinntekt (EU-skala 60 prosent) i alt¹ og der hovedinntektstaker er under gjeldsordning. 2020-2022. Prosent

¹ Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Mye usikret gjeld og lite formue 

Andelen med Personer som tilhører en husholdning med samlet gjeld mer enn 3 ganger større enn samlet inntekt. i 2022 var litt, men ikke så mye, større blant gjeldsordningsgruppen med lavinntekt enn blant lavinntektsgruppen generelt, på henholdsvis 24 mot 18 prosent. Det var få lavinntektshusholdninger som hadde høy Personer som tilhører en husholdning der renteutgiftene er større enn 15 prosent av samlet inntekt., 8 prosent, og blant dem som i tillegg var under gjeldsordning var andelen med høy rentebelastning under 3 prosent. Selv om disse målene ikke indikerer at gjeldsordningsgruppen med lavinntekt sliter mer med stor gjeld og høye renter i forhold til inntekt enn andre i lavinntektsgruppen, er det ikke bare størrelsen på gjelden som betyr noe for hvor vanskelig den er å håndtere.  

Ser vi nærmere på formue og gjeld blant gjeldsordningshusholdninger, finner vi at mye av gjelden er Gjeld som ikke er sikret ved registrert panterett i formuesgode som tilhører låntaker. Usikret gjeld inneholder gjeld med både rentebærende og ikke-rentebærende saldo., som typisk er kredittkortgjeld og forbrukslån som ofte har høye renter og gebyrer. Dette gjelder spesielt for lavinntektshusholdningene under gjeldsordning, der usikret gjeld i snitt utgjorde over 60 prosent av den totale gjelden. Blant lavinntektshusholdninger generelt, utgjorde usikret gjeld omtrent 9 prosent av samlet gjeld.  

De fleste av disse husholdningene hadde også lite i formue. I 2022 hadde gjeldsordningshusholdninger i lavinntektsgruppen en median Beregnet markedsverdi av bruttoformue fratrukket gjeld. som var negativ, på 400 000 kroner, noe som betydde at gjelden var høyere enn bruttoformuen. Videre var det kun 6 prosent av gjeldsordningshusholdningene med lavinntekt som eide egen primærbolig, mot 29 prosent av lavinntektshusholdninger i alt.  

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet