Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Mange under gjeldsordning er uføretrygdet Artikkel 30. januar

    I 2022 var 38 prosent av personene under offentlig gjeldsordning uføretrygdet. Mange av disse var avhengig av bostøtte og sosialhjelp.

2022

  1. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022 Rapport 27. oktober

    I 2020 hadde i alt 11 prosent av alle personer, utenom studenter, lavinntekt, mot 11,2 prosent i 2017. Andelen med lavinntekt har økt spesielt mye blant uføretrygdede, mottakere av supplerende stønad og personer med nedsatt arbeidsevne. Samtidig har andelen med lavinntekt falt blant innvandrere fra Afrika, Asia etc., aleneboende under 35 år, norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc., aleneboende minstepensjonister med alderspensjon og sosialhjelpsmottakere.