Artikler om inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Median formue på 2 millioner kroner i 2022 Artikkel 13. februar

  Økte boligverdier er hovedgrunnen til at husholdninger flest økte formuen noe i 2022. Samtidig var det en del som tærte på oppsparte bankinnskudd fra pandemiårene.

2023

 1. Nedgang i husholdningenes realinntekt Artikkel 19. desember

  Norske husholdninger fikk en nedgang i realinntektene på 1,4 prosent i 2022. Samtidig økte antallet personer med lavinntekt med 18 600 personer fra året før.

 2. Hvor mange er fattige i Norge? Artikkel 14. juni

  Lavinntekt er én av flere mulige indikatorer som kan brukes til å måle fattigdom. I 2022 varierte andelen personer med lavinntekt fra 9,5 prosent, målt over en treårsperiode, til 10,9 prosent, dersom det måles årlig. Det betyr ikke nødvendigvis at alle disse opplever seg selv som fattige.

 3. 17-åringer med sommerjobb fikk betydelig høyere inntekt som voksne Artikkel 24. mai

  Ungdommer som hadde en sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åringer, tjener nesten 100 000 kroner mer i året som voksne, sammenliknet med jevnaldrende som ikke hadde en slik jobb.

 4. Hva er inntekten der du bor? Artikkel 11. mai

  Husholdninger i Oslo Vest, Bærum og Asker har høyest medianinntekt.

 5. Sterk formuesvekst for husholdningene Artikkel 26. januar

  Norske husholdninger økte nettoformuen betydelig i 2021. Økningen var i hovedsak drevet av sterk boligprisvekst – men også av en relativ sterk vekst i verdiene på aksjer og andre verdipapirer. Samtidig har formuesulikheten falt.

2022

 1. Færre med lavinntekt Artikkel 21. desember

  Norske husholdninger opplevde en moderat inntektsvekst i 2021, der veksten var størst for småbarnsfamiliene mens de eldste husholdningene opplevde en nedgang. Andelen med lavinntekt for hele befolkningen falt, samtidig har inntektsulikheten økt som følge av kraftig økning i aksjeutbytte.

 2. Offentlige stønader kompenserte for inntektsbortfall i 2020 Artikkel 1. mars

  Norske husholdninger opplevde en svak nedgang i realinntekt i 2020, men sparte til gjengjeld mer. Inntektsfallet som følge av koronarestriksjonene har i stor grad blitt kompensert med økte stønader.

2019

 1. Slik måler SSB ulikhet Artikkel 9. mai

  SSB bruker hovedsakelig tre forskjellige mål på inntektsulikhet: Gini-koeffisienten, P90/P10 og S80/S20. Målene sier noe om hvor stor avstand det er mellom «fattig» og «rik», og hvordan inntektene er fordelt i befolkningen.