I 2021 var median Her regnet som husholdningenes samlede yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret. Utlignet skatt og negative overføringer er trukket i fra. blant alle privathusholdninger i Norge på 566 000 kroner.

Median betyr inntekten akkurat på midten når vi sorterer alle inntektene fra lavest til høyest. Altså har halvparten lavere inntekt, og halvparten har høyere.

Det er store variasjoner i hvor høy inntekt ulike familier og husholdninger har på tvers av fylker og kommuner. Det kan også være store forskjeller innen den enkelte kommune. SSB har derfor gjort beregninger på det vi kaller Norge er delt inn i ca. 1 550 delområder. Delområdene er inndelt ved å slå sammen grunnkretser som hører naturlig sammen. Norge er delt inn i ca. 14 000 grunnkretser. Disse skal være små, stabile enheter som lett skal kunne sammenlignes over tid. En del statistikk kan likevel bli for detaljert til å vises på et så lavt geografisk nivå. Derfor har SSB laget delområder som et regionalt nivå mellom kommune- og grunnkretsnivå., som er mindre enn kommuner. Norge er delt inn i cirka 1 550 slike delområder.

De ti delområdene i Norge med høyest medianinntekt etter skatt i 2021, målt for husholdninger i alt, er:

  1.  Voll i Bærum kommune
  2.  Lommedalen i Bærum kommune
  3.  Nesøya i Asker kommune
  4.  Hosle Sør i Bærum kommune
  5.  Jar i Bærum kommune
  6.  Sveberg i Malvik kommune
  7.  Skaugum i Asker kommune
  8.  Grefsenmarka i Oslo kommune
  9.  Nordby i Rælingen kommune
  10.  Nesbru i Asker kommune

I det interaktive kartet under kan du utforske medianinntekt etter skatt i alle landets delområder. Der kan du se tall for alle husholdninger, eller skille mellom husholdningstypene aleneboende, par uten barn, par med barn 0-17 år og enslige foreldre med barn 0-17 år.

For å se tall for delområdet du selv bor i, kan du velge fylke og så kommunen der du bor i menyen til høyre for kartet.

Dette kartet viser median inntekt etter skatt etter ulike husholdningstyper i kommuner og delområder i fastlands-Norge.

Kartet vises som en fargeskala fra røde fargenyanser for de laveste inntektsnivåene til blå farger for de høyeste nivåene. Der det ikke er mulig å vise data av anonymitetshensyn, er det grå farge. Merk at inndelingen er ulik etter de forskjellige husholdningstypene.  

Bruksanvisning:
Velg først den husholdningstypen du ønsker å se fra nedtrekksmenyen øverst. Ønsker du å begrense visning til kommunene innen et fylke, velg det aktuelle fylket fra valg-boks til høyre for kartet. Du kan klikke på den lille pilen og endre til 'Multiple values' for å krysse av for flere fylker.

Du kan framheve delområdene i en gitt kommune ved å søke etter denne i boksen 'Finn kommune'. Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over kommunene i kartet. Du kan søke direkte etter delområder i boksen under «Fremhev delområde».

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

Tallgrunnlag:
Tallgrunnlaget til visualiseringen finnes i statistikkbanktabell 06944.

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

 

Figur 1. Median inntekt etter skatt, etter husholdningstyper og delområder, 2021. Kroner. 

Sammenlign husholdninger av samme type

Hva slags husholdningstyper vi finner mange eller få av varierer mellom de ulike delområdene. Det kan påvirke medianinntekten for husholdningene i delområdet samlet sett.

I noen områder bor det kanskje mange eldre aleneboende med relativt lave inntekter, mens i andre bor det mange parhusholdninger med barn, som vil ha relativt sett høyere inntekt enn husholdninger som består av kun én person.

Ser vi på par med barn, der yngste barn er i alderen 0-17 år, var medianinntekten etter skatt for hele landet på 940 000 kroner i 2021. Det er imidlertid relativt store variasjoner på tvers av delområder.

Blant par med barn 0-17 år er det høyest medianinntekt etter skatt blant husholdninger på Bygdøy i Oslo, på 1 718 000 kroner i 2021. Blant delområdene med lavest inntekt etter skatt blant par med barn finner vi for eksempel Grønland i Oslo, med en medianinntekt på 665 000 kroner. Dette tilsvarte knapt 40 prosent av inntektsnivået til barnefamiliene på Bygdøy. Se tall for par med barn 0-17 år i alle delområder

Forskjeller innad i kommuner

I figur 2 ser vi på tre bykommuner, Hammerfest, Haugesund og Hamar, og medianinntekt etter skatt for par med barn 0-17 år i deres delområder.

Her ser vi at i Hammerfest varierer medianinntekten fra drøyt 800 000 kroner i Sentrum til vel 1,1 millioner kroner i Fuglenes. I Haugesund er det nesten like stor forskjell i medianinntekten målt i absolutte kroner, fra 728 000 kroner i Sentrum til 1 million kroner i delområde Solvang.

På Hamar er inntektsforskjellene mellom par med barn mindre, men her kan man jo for eksempel merke seg at husholdningene i delområde Hamar Øst har vel 40 000 kroner mer i inntekt enn de som bor i Hamar Vest.

Figur 2. Median inntekt etter skatt, par med barn 0-17 år i delområder i Hammerfest, Haugesund og Hamar. 2021. Kroner

Noen andre kuriositeter å merke seg når en sammenligner medianinntekt blant par med barn på delområdenivå i 2021, er for eksempel at par med barn bosatt i Kampen delområde i Rogaland har betraktelig høyere inntekt enn de som bor på Kampen i Oslo. I Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen har dessuten par med barn bosatt på Baksida klart høyere inntekt enn de som bor på Solsida.