Gå til Altinn rapportering

16.02.2024: Oppdatert rapporteringsmaterial for 2023 er lagt ut.

Endringene fra i fjor er:

  • Ny kode i rapport 21 - 5.51.0.50 (arbeidsgiveravgift og finansskatt) 
  • Ny tekst på sektorkode 45000: Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond
  • I feilkontrollnotatet er det lagt til en ny kontroll i rapport 12(feilkontroll 35) - Kontroll av bransjefordelte tall for premiereserve, pensjonskapital og pensjonsbeholding for pensjonskasser i R12 mot tilsvarende beholdning i R10
  • Kode 7.40 (finansielle derivater) linkes bare til post 16.1 i oppstillingsplanen

 

 

Formål

Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT) er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har ansvaret for å ta imot alle rapporter vedrørende PORT.

Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsynet med pensjonskassene. Resultatene fra rapporteringen blir brukt i offisiell statistikk og inngår i internasjonal rapportering om pensjonskasser.

I tillegg blir resultatene fra rapporteringen brukt i Norges nasjonal- og utenriksregnskap som igjen er beslutningsgrunnlag for den økonomiske politikken.

Rapporteringen tar utgangspunkt i rapportørenes balanse og resultatregnskap. Rapporteringen består av fire rapporter, og dere skal levere alle rapportene årlig.

Dere skal følge kodelisten og veiledningen som er utarbeidet for PORT når dere fyller ut rapportene. Retningslinjer for klassifisering av poster etter sektor og land finner dere i oversikten over statistiske kjennetegn som ligger under rapporteringsmateriell. Som hjelpemiddel til utfyllingen er det også utarbeidet linker mellom rapportene og oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriften.

Det er utarbeidet en detaljert oversikt over alle feilkontroller som blir utført før og etter mottak av data, både ved bruk av skjemaløsning i Altinn og for regnearksmalen.

Rapporteringsplikten gjelder for alle pensjonskasser, slik det er definert i Lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven).

Dere skal rapportere via Altinn. Se veiledningen «Altinn veiledning FORT-PORT» under Rapporteringsmateriell.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn, som «Utfyller/Innsender». Her finner du informasjon om delegering av roller i Altinn. (Altinn.no)

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven).

For å begrense pensjonskassens oppgavebyrde er rapporteringen lagt opp som et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

Regnskapet for pensjonskasser skal føres i samsvar med forskrift av 20. desember 2011 om

årsregnskap for pensjonsforetak, sist endret 20. desember 2018. I veiledningen er denne referert til som årsregnskapsforskriften.

SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12.

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

For spørsmål knyttet til veiledningen eller materiell knyttet til rapporteringen, kan dere ta kontakt på e-post til Kreditt250@ssb.no.

For spørsmål om innrapportering via Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller se Altinn sin hjemmeside.