Innhold i artikkelen

Tabellene er samlet i Statistikkbanken på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie

04469: Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002-

Spesielt for 2019

Nedgang på rundt 3 500 beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. 61 kommuner med boliger i 2018 hadde ikke registrert boliger i 2019. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

06969: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og tenestegruppe (F) 2007–

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

06971: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter bistandsbehov og tenestegruppe (F) 2007–

Spesielt for 2019

I gruppen «andre tjenester» inngår «Trygghetsalarm». Her er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke gruppen og totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet.

11642: Brukarar av omsorgstenester i løpet av året, etter alder og detaljert teneste (K) 2009–

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 199 i 2017 til 38 i 2019. For 2018-talet er det ikkje vist tal, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11645: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009–

Spesielt for 2019

Bolig

Nedgang i antall beboere i bolig fra 2018 til 2019 kan skyldes endring i registrering av denne tjenesten, fra 'omsorgsbolig'/'annen bolig' til 'bolig til helse- og omsorgsformål'. Av den grunn publiserer ikke SSB aggregerte tall på landsnivå og fylker. For de kommuner som har tall, kan eventuell nedgang være reell.

Brukere av hjemmetjenester / rehabilitering utenfor institusjon

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.

Brukere med aktiviserings- og servicetjenester / trygghetsalarm

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.

Spesielt 2009–2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11643: Timar til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og timebasert teneste (K) 2009–

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse frå 2017 til 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

11644: Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009–

Spesielt for 2019

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm er det svært mange kommuner som feilaktig enten mangler helt eller har stor nedgang i antall brukere. Denne nedgangen kan påvirke totaltallet så kraftig at økning kan bli snudd til nedgang. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet, og nedgangen i antall døgn på landsbasis er neppe reell.

Nedgang i døgntallet

Nedgang i døgntallet på landsbasis totalt og for flere av de andre tjenestene er heller ikke nødvendigvis reell, og skyldes sannsynligvis at mange kommuner ikke har fått med alle brukere – særlig som følge av kommunesammenslåinger.

09933: Timar i veka til praktisk bistand og helsetenester i heimen, etter alder og bistandsbehov (K) 2009–

Spesielt 2009-2018

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 er for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgang frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015-

Spesielt for 2019

Hjemmetjenester

Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger er en omsorgstjeneste brukeren mottar, men et kjennetegn ved brukeren.

Aktiviserings- og servicetjenester

Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.