Metoder og dokumentasjon for helse

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Rusundersøkelsen 2023 Notat 6. desember

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2023.

2022

 1. Rusundersøkelsen 2022 Notat 6. oktober

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2022. Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

 2. Om datakvalitet i IPLOS og KPR Artikkel 26. april

  I perioden 2007-2017 var Statistisk sentralbyrå (SSB) databehandler for IPLOS-registeret (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). Helsedirektoratet var behandlingsansvarlig, og finansierte utvikling og drift av registeret.

 3. Avtalespesialisters inntekter og kostnader Notat 8. april

  Dette notatet gir oversikt over inntekter og kostnader til avtalespesialister som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Hovedformålet med notatet er å gi et tallgrunnlag som kan være til nytte ved de årlige forhandlingene om avtalespesialistenes inntekter.

 4. Fastlegers inntekter og kostnader 2020 Notat 8. april

  Det var 4 930 fastleger per 31. desember 2020. Det omfatter alle fastlegene uavhengig av om driften ble organisert som enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller om legen er fastlønnet og ansatt i kommunen. Fastleger som startet driften i løpet av året er også med.

2021

 1. Rusundersøkelsen 2021 Notat 8. oktober

  Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

 2. Undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine Notat 24. september

  Høsten 2019 gjennomførte SSB en undersøkelse om vaksinasjonsprogrammet gratis HPV-vaksine, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

 3. Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester Artikkel 14. januar

  Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av hver enkelt tabell.

 4. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - årgangsspesifikke bemerkninger Artikkel 14. januar

  Både kommunereform og endringer i rapporteringskravene for brukerdata i IPLOS-KPR får konsekvenser for publiseringen av 2019-tall i statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester. Nedenfor følger en sammenfatning av de største utfordringene.