I 2021 ble det registrert totalt 789 000 oppdrag med alle typer ambulanser - ambulansebil, ambulansebåt og luftambulanse. Dette er en økning på nesten 51 000 oppdrag, eller 7 prosent, fra 2020, viser tall fra spesialisthelsetjenesten. Store deler av 2021 var også preget av pandemien, men samfunnet var tidvis tilbake til normalen dette året. Samtidig har ambulansetjenesten selv tilpasset seg en ny hverdag – med nye rutiner for å håndtere smittevern effektivt.

I 2020 førte koronapandemien til lavere aktivitet i samfunnet generelt, med blant annet utbredt bruk av hjemmekontor, reiserestriksjoner og nedstengninger i utelivsbransjen.

– At folk var mer hjemme, bidro til at det ble gjennomført færre ambulanseoppdrag enn i 2019, forteller seniorrådgiver Emshaw Gurmu i Statistisk sentralbyrå. 

Etter en nedgang i antall ambulanseoppdrag i 2020, har bruken av tjenesten tatt seg opp. I 2021 lå antall ambulanseoppdrag 3 prosent høyere enn i 2019. I årene før pandemien, økte antall ambulanseoppdrag med i gjennomsnitt 2 prosent årlig.

Ambulansebiler brukes mest

De fleste ambulanseoppdragene utføres med ambulansebil, hele 97 prosent av det totale antall oppdrag. Luftambulanse og ambulansebåt dekker på sin side henholdsvis 2 og 1 prosent av oppdragene (se tabell 1).

Oppdrag med ambulansebiler økte med 7 prosent fra 2020 til 2021.

– Siden oppdrag med ambulansebil er så dominerende, utgjør dette hele veksten i ambulanseoppdrag totalt, forklarer seniorrådgiver Emshaw Gurmu.

Antall oppdrag med ambulansebil lå 3 prosent høyere i 2021 enn i 2019 (se figur 1).

Figur 1. Utvikling i ambulanseoppdrag 2015-2021, etter type ambulanse. Relativ utvikling i prosent

Antall oppdrag utført av luftambulanse og ambulansebåt lå lavere i 2021 enn i 2019, henholdsvis 3 og 4 prosent lavere.

Det er oppdrag med luftambulanse som har hatt den sterkeste veksten siste år, selv om antall oppdrag fremdeles ligger lavere enn i 2019. Den relative økingen siste år var på 8 prosent, mot 7 prosent økning i oppdrag med ambulansebil og 2 prosent økning for oppdrag med ambulansebåt.

Størst økning i ambulanseoppdrag i Midt-Norge

Nær 60 prosent av alle ambulanseoppdrag i Norge gjennomføres i Helse Sør-Øst (Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet). I 2021 ble 18 prosent av oppdragene gjennomført i Helse Vest (Rogaland og Vestland). Helse Midt-Norge (Møre og Romsdal, og Trøndelag) og Helse Nord (Nordland og Troms og Finnmark) utgjorde begge 12 prosent av de gjennomførte ambulanseoppdragene.

Helse Midt-Norge hadde den relativt sett største økningen i antall ambulanseoppdrag fra 2020 til 2021, med 12 prosent. De øvrige tre helseregionene hadde ganske lik utvikling, med en økning på 6 prosent.

Figur 2. Utvikling i ambulanseoppdrag 2015-2021, etter helseregion. Relativ utvikling i prosent

Det er ellers verdt å legge merke til at Helse Vest har hatt en svært sterk vekst i antall ambulanseoppdrag fra 2020 til 2021. Denne helseregionen hadde svak vekst i årene før koronapandemien, sammenlignet med de andre helseregionene. Antall oppdrag i Helse Vest økte med 6 prosent i 2021, den største veksten siden 2015.