I 2020 ble det gjennomført i alt 738 300 oppdrag med ambulansebil, ambulansebåt og luftambulanse. Det er en nedgang på 30 500 oppdrag eller 4 prosent fra 2019, viser tall fra statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Til sammenlikning økte antallet oppdrag jevnt med om lag 2 prosent årlig i årene før pandemien inntraff.

Lavere aktivitet under pandemien

Koronapandemien har generelt ført til lavere aktivitet i samfunnet og dermed også mindre eksponering for helsefarlige hendelser eller aktiviteter. Det er god grunn til å tro at dette har bidratt til reduksjonen i antallet ambulanseoppdrag. For eksempel smittevernstiltak som stenging av utesteder, økt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner både internasjonalt og nasjonalt, bidrar til dette. Nasjonale reisebegrensninger bidro blant annet til redusert fjellturisme i deler av året. Før pandemien hadde enkelte helseforetak mange ambulanseoppdrag i forbindelse med turister, men disse har blitt redusert i perioden med pandemirelaterte restriksjoner.

Størst nedgang i luftambulanseoppdrag

De fleste ambulanseoppdragene utføres med ambulansebil. I gjennomsnitt gjelder dette 97 prosent av det totale antallet oppdrag. I tillegg til disse kommer ambulanseoppdrag som utføres av henholdsvis luftambulanse som helikopter og fly (2 prosent) og ambulansebåt (1 prosent).

Det var nedgang i alle typer av ambulanseoppdrag fra 2019 til 2020, men den største prosentvise nedgangen gjaldt luftambulanseoppdrag. Figur 1 viser utvikling i oppdrag med ambulansebil, -båt og luftambulanse før og under pandemien.

Figur 1. Utvikling i ambulanseoppdrag etter ambulansetype. 2015-2020. 2015=100

Det ble gjennomført 714 600 oppdrag med ambulansebil i 2020. Dette var cirka 28 000 færre oppdrag enn året før, en nedgang på 4 prosent.

Luftambulansetjenesten gjennomførte vel 16 800 oppdrag, 1 950 færre enn i 2019. Det utgjør en relativt betydelig reduksjon på 10 prosent. Det ble også gjennomført 6 900 oppdrag med ambulansebåter, 400 færre oppdrag enn året før og en reduksjon på drøyt 6 prosent fra 2019.

Minst nedgang i Helse Vest

Nær 60 prosent av alle ambulanseoppdrag i Norge gjennomføres i regionen Helse Sør-Øst, og her utføres oppdragene i all hovedsak med ambulansebil (99 prosent av alle ambulanseoppdragene i regionen). Helse Vest er den helseregionen som utfører nest mest av ambulanseoppdragene, med 18 prosent, mens Helse Midt-Norge og Helse Nord dekker 12 prosent hver.

I Helse-Nord gjennomføres 9 prosent av ambulanseoppdragene med luftambulanse. Dette er høyeste andelen sammenlignet med andelen i andre helseregioner. Nesten halvparten av luftsambulanseoppdragene gjennomføres i Helse Nord.

Forskjellen i bruk og behov for ulike ambulansetjenester kan forklares av både folketall, befolkningssammensetning, bosetningsmønster og klimaforhold i regionene.

Den relativt største nedgangen i ambulanseoppdrag i 2020 ble registrert i Helse Midt-Norge. Om lag 6 650 færre oppdrag i 2020 enn i 2019, representerer en nedgang på 7 prosent. I Helse Nord og Helse Sør-Øst var nedgangen på henholdsvis 5 og 4 prosent.

For Helse Vest var nedgangen i ambulanseoppdrag langt lavere enn for de øvrige helseregionene. Totale ambulanseoppdrag ble redusert med 650 oppdrag fra 2019 til 2020, en reduksjon på mindre enn én prosent.

Figur 2. Totale ambulanseoppdrag etter helseregion. 2019 og 2020