Smittevernstiltakene som fulgte av pandemien påvirket kontaktformene mellom fastlegene og deres pasienter fra og med våren 2020, og dette har fortsatt i 2021. En andel på hele 27 prosent av En konsultasjon innebærer som regel et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en medisinsk utredning. I 2021 var det et uvanlig høyt innslag av digitale konsultasjoner, slik det også var i 2020 i 2021 var elektroniske, mot hhv. 24 og 3 prosent i 2020 og 2019 og bare noen ganske få i årene før dette. Også antall konsultasjoner på legekontorene var høyere i 2021 enn i 2020, men dette utgjorde bare 15 prosent av den samlede veksten.

Samlet var det 16,5 millioner konsultasjoner i 2021. Det betyr at hver innbygger i gjennomsnitt hadde 3,0 konsultasjoner med fastlege, mot 2,7 i 2019 og drøyt 2,8 i 2020. Dette svarer til at veksten var på drøyt 5 prosent når det tas hensyn til at folketallet også har gått opp fra 2020. Den samlede veksten per innbygger har vært på hele 10 prosent fra 2019 (se figur 1), mot en mer beskjeden årlig økning i årene før dette. Dette kommer fram i nye tall fra statistikken Allmennlegetjenesten som omfatter konsultasjoner hos fastleger og ved legevakt.

I Utgjør sammen med fastlegetjenesten en del av kommunal legetjeneste, og gir befolkningen et tilbud utenfor fastlegenes ordinære kontortid. Ved legevaktene har enklere telefonkontakter og hjemmebesøk utgjort en betydelig økt del av pasientkontaktene, også i 2021, men disse inkluderes ikke i denne statistikken. var det derimot en betydelig lavere vekst i antall konsultasjoner fra 2020, med 2 prosent til et nivå på om lag 1,3 millioner i 2021. Også ved legevakt er elektroniske konsultasjoner regnet med fra og med 2020. I 2021 var antallet slike konsultasjoner gått ned ved legevaktene, og de utgjorde bare drøyt 3 prosent av det totale antallet.

Igjen vekst blant barn og unge

Mens det i 2020 ble registrert en ekstraordinær nedgang i antall konsultasjoner blant de aller yngste (0-5 år) og blant aldersgruppen som svarer til elever i videregående skole (16-19 år), har det vært en betydelig vekst i disse aldersgruppene i 2021. Blant småbarna var nivået igjen noe høyere enn i 2019, mens det blant ungdommene fremdeles var lavere enn før pandemien. I de øvrige aldersgruppene under 67 år fortsatte den veksten i gjennomsnittlig antall konsultasjoner som vi så i 2020 (figur 1).

Figur 1. Antall konsultasjoner hos fastlege per innbygger, etter alder. 2019-2021

Når det gjelder ungdom, kan behovet for å dokumentere sykdom ved fravær fra skolen fremdeles ha vært noe lavere i 2021 enn før pandemien. Samtidig er dette en av gruppene med størst økning i antall legekonsultasjoner der mistenkt eller påvist covid-19 er registrert som hovedårsak.

I aldersgruppene mellom 20 og 66 år var økningen i legekontakter sterk allerede i 2020. Dette var også aldersgruppene som da hadde høyest forekomst av legebesøk i forbindelse med mistenkt eller påvist covid. Også i 2021 lå antall legekontakter av denne årsaken høyt blant unge og middelaldrende voksne, men nivået var blitt enda høyere blant barn og unge i skolealder (6-19 år).

Blant de eldste i befolkningen, der særlig gruppen av personer i 80-årene har et høyt antall årlige konsultasjoner, har det bare vært mindre endringer i de to årene etter 2019. Selv om covid-19-sykdom var svært alvorlig for dem som ble smittet, gjaldt det færre enn i den yngre delen av befolkningen. Mye av smitten blant eldre skjer for øvrig i institusjoner, slik at fastlegene ikke blir berørt av dette i sin praksis ved fastlegekontorene. I 2021 var det fremdeles nedgang i eldres bruk av fastleger ved andre luftveisinfeksjoner. Samtidig som de i større grad enn skoleelever, studenter og yrkesaktive har unngått å bli eksponert for korona-smitte, kan de ha vært mer skjermet for andre infeksjoner.

Fremdeles færre konsultasjoner ved ordinære luftveisinfeksjoner

Sykdommen covid-19 ble i 2020 tilordnet to koder i kodeverket for sykdommer som brukes i allmennlegetjenesten (ICPC-2). Den ene gjaldt mistenkt/sannsynlig covid-19, den andre påvist covid-19. Til sammen var disse diagnosene hovedårsak til 647 000 konsultasjoner med fastlege i 2021, mot drøyt 400 000 i 2020, dvs. hhv. 3,9 og 2,6 prosent av samtlige konsultasjoner i de to årene. Dette svarer til at antall legekonsultasjoner med bakgrunn i mistenkt eller påvist covid har økt med oppunder 60 prosent fra 2020. Det er særlig legekontakt ved påvist covid som har økt mye. En økning på under 250 000 i antall konsultasjoner som er knyttet til covid, utgjør likevel bare en fjerdedel av en samlet økning på oppunder en million konsultasjoner.

Også i kategorier som «frykt for sykdom», «administrative kontakter» og «psykisk sykdom eller lidelse» var økningen relativt stor fra 2019 til 2020. For to av disse var det fortsatt noe økning fra 2020 til 2021, mens kategorien «frykt for sykdom» derimot er brukt i langt færre tilfeller i 2021. På den annen side har kategorien «forebyggende kontakt» blitt mer brukt i 2021 enn i de foregående årene.

Samtidig ser vi at gruppen av de vanligste luftveisinfeksjonene ga opphav til et betydelig lavere antall konsultasjoner hos fastlege enn i årene før pandemien. Fra å utgjøre 9 prosent av alle konsultasjoner i 2019, sank deres andel med en tredel, til å utgjøre under 6 prosent i 2020. I 2021 var deres andel av alle konsultasjoner gått ytterligere noe ned, mens gjennomsnittlig antall konsultasjoner per innbygger i denne kategorien var så å si uendret. Imidlertid var det store forskjeller mellom aldersgruppene, da småbarn igjen hadde mange legekonsultasjoner på dette grunnlaget i 2021, i tillegg til gruppen av 16-19-åringer og 20-29-åringer. I andre aldersgrupper var det nedgang i legebesøk på dette grunnlaget.

Flere av de andre sykdomsgruppene har utgjort en noe redusert andel av konsultasjonene i 2021, men fordi det samlede antallet konsultasjoner var høyere, har antallet konsultasjoner bare gått ned i noen få grupper (hjerte- og hudsykdommer i tillegg til frykt for sykdom). Den sterke veksten fra 2020 til 2021 var derfor fordelt på de fleste sykdomsgruppene i tillegg til veksten som skyldtes antall covid-tilfeller. Også i 2020 var veksten fordelt på mange grupper i tillegg til covid, men da var det samtidig en sterk nedgang i konsultasjoner som skyldtes de ordinære luftveisinfeksjonene.

Figur 2. Prosent fordeling av konsultasjoner hos fastlege, etter utvalgte diagnosegrupper. 2019-2021