Ved utgangen av 2020 var det i alt nær 41 300 inkluderer sykehjem, aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger, og plassene rapporteres fra kommunene gjennom KOSTRA skjema 5 Helse- og omsorgsinstitusjoner tilgjengelig i omsorgstjenesten, en nedgang på vel 950 plasser eller 2,3 prosent fra 2015, og 250 plasser eller 0,6 prosent fra 2019.

Med i overkant av 39 200 plasser utgjør sykehjemsplassene 95 prosent av det samlede antallet institusjonsplasser. De resterende er fordelt på aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger. Det blir stadig færre plasser i aldershjem, og de vel 375 disponible plassene i 2020 gir en reduksjon på 64 prosent den siste femårsperioden fra 2015 og 25 prosent fra 2019.

Større andel kommunalt eide sykehjemsplasser

Siden 2015 har antallet sykehjemsplasser vært relativt stabilt, med en nedgang på vel 400 plasser (1,1 prosent) fram til 2020. Imidlertid har eierforholdene for disse plassene endret seg, ved at flere private sykehjemsplasser blir overtatt av kommunene.

Fra 2015 til 2020 har det blitt om lag 1 000 færre sykehjemsplasser med privat eierskap, noe som representerer en reduksjon på 22 prosent. Samtidig har antallet sykehjemsplasser med kommunalt eierskap økt med i overkant av 500 plasser til 35 800. Dette betyr at 91 prosent av sykehjemsplassene i 2020 hadde kommunalt eierskap, sammenlignet med 89 prosent i 2015. Som figur 2 viser var det vel 300 færre private sykehjemsplasser i 2020 enn året før, altså en nedgang på 8 prosent.

Figur 1. Sykehjemsplasser, etter eierforhold. 2015-2020. Antall

Færre sykehjemsplasser for tidsbegrenset opphold

Statistikken over sykehjem, hjemmetjenester og andre omsorgstjenester gir også informasjon om antallet sykehjemsplasser som er beregnet for tidsbegrenset opphold. Fra 2019 til 2020 var det en nedgang på vel 1 000 disponible plasser eller 14 prosent for tidsbegrenset opphold, samtidig som antall plasser beregnet for langtidsopphold økte med omtrent 800. Det vil si at 17 prosent av sykehjemsplassene i 2020 var beregnet for tidsbegrenset opphold. Tilsvarende andel i 2015 var 19 prosent.

Figur 2. Sykehjemsplasser, fordelt på langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. 2015-2020. Antall

Flere eldre per sykehjemsplass

Personer over 80 år utgjør omtrent 66 prosent av brukerne av institusjonsplasser i omsorgstjenesten. Det blir stadig flere eldre i Norge, og fra 2015 til 2020 økte antallet innbyggere over 80 år fra 220 000 til 230 000.

I 2020 var det 6 innbyggere over 80 år per sykehjemsplass i Norge. Til sammenlikning var dette tallet 5,5 i 2015. Denne utviklingen, med noe økning i antall eldre per sykehjemsplass, har vært gjeldende for alle kommunestørrelser.

Det er de minste kommunene målt i innbyggertall som har den beste dekningen i plasser målt som sykehjemsplasser per innbygger over 80 år. I 2020 hadde kommuner med færre enn 2 000 innbyggere i gjennomsnitt 4,4 innbyggere over 80 år per sykehjemsplass. Til sammenligning var det tilsvarende tallet for kommuner med 50 000 eller flere innbyggere 6,3.

Figur 3. Antall innbyggere over 80 år per sykehjemsplass, etter kommunestørrelse. 2020. Forholdstall

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og mål i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Gjennom KOSTRA helse- og omsorgstjenester blir det presentert indikatorer som blant annet sier noe om plasser i institusjoner (kapasitet), årsverk som går med for å utføre omsorgstjenester (personell), utgifter knyttet opp til ulike typer av tjenester (ressursinnsats) og mottakere av tjenestene (brukere). KOSTRA gjør det mulig å sammenlikne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnitt langs disse og andre dimensjoner.