Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

Publisert:

De fleste nordmenn som dør i alderen 60 år og eldre, er enten på sykehjem eller mottar helsetjenester i hjemmet.

Koronapandemien rammer i utgangspunktet de mest sårbare i befolkningen hardest. Eldre mennesker med annen underliggende sykdom eller lidelse har vist seg å være blant de mest utsatte. Dette er personer som gjerne mottar omsorgstjenester fra kommunene. I påvente av at informasjon om dødsfall blant brukere av omsorgstjenester i 2020 foreligger til neste år, er det nyttig å se nærmere på hva som var situasjonen før pandemien.

I 2019 døde det om lag 37 000 personer i alderen 60 år og eldre i Norge. Omtrent 29 700 av disse døde på sykehjem (16 300 personer) eller mens de mottok helsetjenester i hjemmet (13 400 personer). Både antall og fordeling på ulike omsorgstjenester har holdt seg forholdsvis stabil siden 2016. I Norge dør det dermed daglig i gjennomsnitt 45 personer på sykehjem og 36 personer som mottar helsetjenester i hjemmet rundt omkring i kommunene.

Stadig flere eldre med tjenester utenfor sykehjem

Flere eldre bor i dag utenfor institusjon, men med tilsyn og hjelp av helsepersonell i hjemmet. Andelen som dør på kort- eller langtidsopphold i sykehjem stiger med økende alder. Mens vel 16 prosent av 60-åringene i befokningen døde på sykehjem i 2019, gjaldt det om lag 63 prosent av 90-åringene.

Andelen som døde mens de mottok helsetjenester i hjemmet, varierte ikke så mye med alder. Den var høyest i aldersgruppen 60-69 år, og avtok litt med økende alder. Mange kommuner har de siste årene i større grad unngått å flytte personer til sykehjem når de blir pleietrengende, og heller yte mer hjelp i hjemmet. Dette gjelder særlig de unge eldre, slik det fremgår av figur 1.

Datagrunnlag

I artikkelen benyttes data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for 2018 og 2019. Helsedirektoratet er databehandler for KPR. Data for 2016 og 2017 er hentet fra IPLOS-registeret (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). SSB er databehandler for IPLOS-registeret.

 

Figur 1. Døde på sykehjem eller med helsetjenester hjemme. 2019

Alder Andel sykehjem Andel helsetjenester i hjemmet
60-69 år 15.8 41.0
70-79 år 28.8 39.9
80-89 år 48.4 36.0
90 år + 62.6 31.1

Over 9 av 10 av de eldste har omsorgstjenester når de dør

For årene 2016-2019 var det 94 prosent av dem som var 90 år og eldre som døde enten på sykehjem eller med helsetjenester i hjemmet. Figur 2 viser tilsvarende andel for flere aldersgrupper.

Figur 2. Andel som døde i sykehjem eller med hjemme tjenester. Gjennomsnitt 2016-2019

Gjennomsnit 2016-209 (prosent)
60-69 år 57
70-79 år 68
80-89 år 84
90 år + 94

Faktaside

Kontakt