Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år

Publisert:

Tre av fire i alderen 85 år og eldre brukte en eller flere omsorgstjenester i kommunen i 2017. En av fem brukere i denne aldersgruppen bor på institusjon, og andelen er høyere i små enn i store kommuner.

I artikkelen Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner kommer det frem at nesten 25 prosent av alle personer over 65 år brukte omsorgstjenester i løpet av 2017. Videre stiger andelen i befolkningen som bruker omsorgstjenester entydig med økende alder etter fylte 65 år.

Andelen brukere av omsorgstjenester er ikke så høy blant de yngste eldre mellom 65 og 80 år. Fra og med 80-årsalderen øker imidlertid andelen betydelig, og den er aller størst for eldre over 95 år. I denne aldersgruppen fikk nesten alle en eller flere tjenester fra omsorgstjenesten i 2017 (se figur 1).

Figur 1. Brukere av omsorgstjenester, etter alder og andel i befolkningen. 2017. Prosent

Prosent
65-69 7.2
70-74 11.2
75-79 20.7
80-84 39.6
85-89 66.0
90-94 86.8
95+ 96.3

Flere får hjelp i små kommuner

Tre av fire i aldersgruppen 85 år eller eldre bruker omsorgstjenester. Når alle som er 85 år eller eldre fordeles etter kommunestørrelse, er det videre en klar tendens til at bruken av omsorgstjenester er minst i de største kommunene (se figur 2).

Det er vanskelig å si hva variasjonen i bruk av omsorgstjenester etter kommunestørrelse faktisk skyldes. Det kan eksempelvis være bedre kapasitet i tjenesten i mindre kommuner, mer omsorgstrengende eldre i små enn i store kommuner, eller en kombinasjon av disse årsakene.

Figur 2. Brukere av omsorgstjenester, etter alder, andel i befolkningen og kommunestørrelse. 2017. Prosent

Alder 0-4999 innbyggere 5000-19999 innbyggere 20000 eller flere innbyggere
85-89 år 70 67 64
90-94 år 90 87 86
95 år og eldre 98 98 95

Befolkningen 85 år og eldre

De fleste som er 85 år og eldre bor i store kommuner. I 2017 bodde om lag 58 prosent i kommuner med over 20 000 innbyggere. Kun 14 prosent bodde i kommuner med under 5 000 innbyggere.

Flest av de eldste på sykehjem i de minste kommunene

I alt mottar 75 prosent av alle som er 85 år eller eldre kommunale omsorgstjenester. Denne andelen er høyest i små kommuner og synker entydig med økende kommunestørrelse.

I 2017 var det 80 prosent av personene i alderen 85 år eller eldre som brukte en eller flere omsorgstjenester i de små kommunene (under 5 000 innbyggere), mens tilsvarende andel var henholdsvis 76 prosent i mellomstore kommuner (5 000-19 999 innbyggere) og 74 prosent i store kommuner (20 000 innbyggere eller flere).

«Tjenesteprofilen», det vil si hvilke omsorgstjenester personene i alderen 85 år og eldre bruker, varierer også noe etter kommunestørrelse. Andelen personer i kommunene som er 85 år eller eldre og er på langtidsopphold i institusjon, er høyest i små kommuner med nesten 24 prosent. I de største kommunene er andelen noe over 21 prosent, mens andelen er lavest med om lag 20 prosent i de mellomstore kommunene.

Hjemmetjenester mest brukt i mindre kommuner

Bruk av helsetjenester i hjemmet blant dem som er 85 år og eldre er klart høyest i små og mellomstore kommuner. Det varierer mellom 44 og 50 prosent. Andelen som mottar andre typer omsorgstjenester varierer mellom 8 prosent i de største kommuner og 5 prosent i de minste (se figur 3).

Figur 3. Brukere av omsorgstjenester i alderen 85 år og eldre, etter type tjeneste, andel av befolkningen og kommunestørrelse. 2017. Prosent

0-4999 innbyggere 5000-19999 innbyggere 20000 eller flere innbyggere
Får ikke tjenester 20.4 23.7 25.8
Andre tjenester 5.2 6.8 8.3
Helsetjenester i hjemmet 50.5 49.7 44.4
Langtidsopphold i institusjon 23.9 19.8 21.4

Selv om det generelt er relativt mange i alderen 85 år og eldre i befolkningen som ikke mottar noen form for omsorgstjenester, er det også her ganske store variasjoner etter kommunestørrelse. Andelen som ikke bruker omsorgstjenester er lavest i små kommuner og stiger entydig med økende kommunestørrelse. Av dem som bor i små kommuner er det rundt 20 prosent som ikke bruker noen tjenester, mens tilsvarende andel er om lag 24 prosent i de mellomstore kommunene og 26 prosent i de store (se figur 3).