Middelaldrende røyker som før

Publisert:

Endret:

Etter mange år med mindre dagligrøyking tyder mye på at trenden flater ut. 9 prosent av menn og kvinner røykte daglig i 2020, men blant dem i alderen 55-64 år er andelen 17 prosent.

Mens unge i svært liten grad røyker daglig, er det mer vanlig at de røyker av-og-til og at de bruker snus daglig sammenliknet med eldre aldersgrupper. Kun 1-2 prosent av unge sier at de røyker daglig. Andelen blant de helt unge (16-24 år) som sier at de røyker av-og-til, har ligget rundt 14-17 prosent for menn og 10-13 for kvinner siden 2010.¹

Statistikken viser at det er de eldre aldersgruppene som holder stand. 17 prosent av menn og kvinner i aldersgruppen 55 til 64 år røyker fremdeles daglig. For ti år siden røyket 23 prosent av menn og 20 prosent av kvinner i denne gruppen.

¹Rettet.

Figur 1. Andel som røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dagligrøyking 19 17 16 15 13 13 12 12 12 9 9
Daglig snusbruk 7 8 9 9 9 10 10 12 12 14 13

Økt bruk av snus siste ti år

Snusing har økt i utbredelse de siste ti årene, særlig blant unge menn. 30 prosent av menn i alderen 25-34 år snuser daglig i 2020. Etter 2017 ser imidlertid trenden ut til å ha stabilisert seg i de fleste aldersgruppene. Unntaket er menn i alderen 34 til 45 år der det har vært en økning på 6 prosentpoeng i perioden.

Blant kvinner har snusing vært mest utbredt blant de helt unge kvinnene, 16-24 år. Det er imidlertid kvinner i alderen 25-34 år som har hatt den kraftigste økningen siste 10 år, med 13 prosentpoeng. Det ser også ut til at det har vært en liten økning blant kvinner i alderen 35-44 år de senere årene. Andelen kvinner som snuser er imidlertid langt lavere enn blant menn.

Sosiale forskjeller i tobakksbruk

Den sosiale gradienten i dagligrøyking er uendret målt etter utdanningsnivå. 16 prosent med grunnskoleutdanning røyker daglig. Det er tre ganger så mange som dem med høyskole/universitetsutdanning. Det er også høyere andeler av-og-til røykere i lavere utdanningsgrupper. Forskjellene etter utdanning er størst i grupper over 45 år, både blant menn og kvinner. Det er også en sosial gradient i daglig snusbruk, både blant kvinner og menn mellom 25 og 44 år.

Figur 2. Dagligrøykere etter kjønn, alder og utdanning. Befolkningen 25-74 år. 2020. Prosent

Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet
Menn 25-44 år 20 7 2
Kvinner 25-44 år 12 11 3
Menn 45-74 år 23 12 7
Kvinner 45-74 år 29 13 6

Figur 3. Andel som snuser daglig, etter kjønn, alder og utdanning. Befolkningen 25-74 år. 2020. Prosent

Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet
Menn 25-44 år 35 31 25
Kvinner 25-44 år 16 12 8
Menn 45-74 år 11 13 13
Kvinner 45-74 år 4 2 2

Det viser ferske tall fra statistikk over røyk, alkohol, og andre rusmidler.

Data fra spørreundersøkelser

Statistikk om hvor mange som røyker og snuser i Norge baserer seg på tall innhentet via telefonintervju i Reiseundersøkelsen og Rusundersøkelsen som gjennomføres av SSB. Det foreligger flere kontroller for å forebygge feil svar eller registreringsfeil. Det kan likevel forekomme variasjon og usikkerhet i hovedtall som følge av hvem man når med spørreundersøkelser, Det er noen grupper i befolkningen som er vanskeligere å nå enn andre. Det brukes vekter for å motvirke slik variasjon.

Metodeendringer påvirker ikke hovedtallene

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Oppdragsgiver: Folkehelseinstituttet.

Kontakt