Artikler om levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Flest gutter får hjelpestønad Artikkel 7. desember

  Flere gutter enn jenter fikk hjelpestønad i 2022. De fleste bor sammen med mor og far, men andelen som ikke bor sammen med far er større enn for andre barn, og forskjellen øker med alderen til 10 prosentpoeng ved 17 års alder

 2. Uføre bor oftere alene Artikkel 25. oktober

  I 2022 bodde 34 prosent av alle uføre alene. Oslo var fylket med størst andel: 41 prosent. For den øvrige befolkningen mellom 18 og 67 år var andelen 19 prosent. Flere menn enn kvinner bodde alene og forskjellen var større blant uføre. Uføre som bruker tekniske hjelpemidler bodde enda oftere alene, i alt 38 prosent.

 3. Unge menn får oftere grunnstønad som støtte til ekstrautgifter Artikkel 16. august

  Fram til fylte 20 år er det flere menn enn kvinner som får støtte til ekstrautgifter i form av grunnstønad på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

2022

 1. Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå Artikkel 15. november

  Andelen sysselsatte og heltidsarbeidende personer med bevegelseshemming, øker entydig med stigende utdanningsnivå. Samtidig er andelene lavere blant kvinner enn menn, og lavere blant bevegelseshemmede enn i befolkningen generelt.

 2. Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien Artikkel 13. oktober

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2021 og andelen sysselsatte har vært stabil gjennom de siste 5 år.

2021

 1. 18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid Artikkel 8. juli

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.