Det er relativt få bevegelseshemmede som er i arbeid. Det er ett av funnene i den registerbaserte statistikken om levekårene til personer med funksjonsnedsettelse som ble publisert for andre gang i 2021.

Statistikkområdet er stadig under utvikling, og bruker opplysninger fra ulike registre til å definere hvem personer med funksjonsnedsettelse er, og hva som kjennetegner disse personene på ulike levekårsområder. En gruppe er bevegelseshemmede, her avgrenset til de som har mottatt tekniske hjelpemidler fra NAVs hjelpemiddelsentraler.

De fleste bevegelseshemmede er også uføre

I 2020 var det 33 586 Bevegelseshemmede utgjør her alle bosatte, 18-66 år per 31.12.2020, som har mottatt et forflytningshjelpemiddel fra NAVs hjelpemiddelsentraler i perioden 2009 – 2020. Hjelpemidler lånes ut når behovet ansees å være varig. Utvalget omfatter dermed ikke de som, klarer seg uten hjelpemidler. mellom 18 og 66 år. Hele 83 prosent av disse var uføre, og andelen øker entydig med stigende alder. Samtidig er det liten forskjell mellom kjønnene. I den yngste aldersgruppen 18-29 år er andelen noe større blant menn, mens forholdet er motsatt blant dem i alderen 45-66 år.

Figur 1. Bevegelseshemmede som er uføre, etter kjønn og alder. 2020. Prosent

Stabil andel lønnstakere

Blant bevegelseshemmede mellom 18 og 66 år, var 18 prosent i arbeid som Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Permitterte i inntil tre måneder er med i statistikken. i 2020. Andelen er størst i aldersgruppen 30-44 år, der 1 av 4 var lønnstakere (jf. figur 2). Til sammenligning var andelen av alle bosatte i Norge som var i arbeid som lønnstakere 71 prosent i 2021.

Figur 2. Bevegelseshemmede lønnstakere, etter alder og uførhet. Prosent. 2020

I perioden fra 2015 til 2020 har andelen av alle bevegelseshemmede som er i arbeid som lønnstakere, økt med ett prosentpoeng. Det samme gjelder de som også er uføre. For bevegelseshemmede som ikke er uføre, har andelen i arbeid økt med 8 prosentpoeng siden 2015.

Det er ellers grunn til å nevne at langt de fleste bevegelseshemmede som er uføre og som arbeider som lønnstakere, arbeider deltid. I 2020 arbeidet 11 prosent av alle bevegelses­hemmede deltid. For alle bosatte i samme aldersgruppe, 18-66 år, var andelen 19 prosent.

Figur 3. Lønnstakere 18-66 år etter institusjonell sektor. 2020. Prosent

Det er noen forskjeller på hvilken Institusjonell sektor deler den norske økonomien i sektorer på basis av gruppering av ensartede institusjonelle enheter: Offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner og utlandet. bevegelseshemmede arbeider i, sammenliknet med alle lønnstakere under ett. Dette har endret seg lite fra 2015.

Figur 3 viser bl.a. at det er en mye lavere andel bevegelseshemmede som er tilknyttet privat sektor enn tilfelle er blant alle lønnsmottakere samlet. Andelen er aller lavest blant uføre bevegelseshemmede. Figuren viser også en betraktelig høyere andel uføre bevegelseshemmede som arbeider som lønnsmottakere i offentlig eide foretak, både sammenliknet med bevegelseshemmede som ikke er uføre og alle som er i arbeid som lønnsmottakere.