I 2021 var det 113 281 personer som i løpet av de siste 5 årene hadde mottatt et hjelpemiddel for personforflytning fra NAV. Det representerer en økning på 5 101 personer, eller 5 prosent, fra 2020. Dette er noen av tallene som ble frigitt ved publisering av statistikken over levekår hos personer med funksjons­nedsettelse i september i år.

Stabil sysselsetting gjennom pandemien

Sysselsettingen blant Personer som i løpet av den siste 5-års perioden har mottatt et hjelpemiddel for personforflytning fra NAV, f.eks. en rullestol. Omfatter dermed bare personer med et varig behov som kvalifiserer til støtte fra det offentlige. mellom 18 og 66 år har vært stabil siden 2017, og da blant annet gjennom 2020 og 2021 som var to år der arbeidsliv og andre samfunnsområder bar preg av koronapandemien.

Figur 1 viser andelen Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken. i 2021 for henholdsvis alle bosatte og for bevegelseshemmede mellom 18 og 66 år. Blant bevegelseshemmede var 17 prosent sysselsatt i 2021, hvorav 6 prosent i heltidsstilling. Disse andelene har holdt seg uforandret i hele perioden 2017–2021.

Figur 1. Sysselsatte 18-66 år. 2021. Prosent

Ulik utvikling i heltids- og deltidssysselsetting

Fordelingen mellom Heltid defineres som stillingsprosent lik 100 eller mer. Deltid er definert som stillingsprosent mindre enn 100. har endret seg noe siden 2017. For alle bosatte har heltidsandelen økt med 2 prosentpoeng. For bevegelseshemmede er det en liten nedgang for de som er mellom 30 og 49 år.

Tabell 1 viser hvordan utviklingen i sysselsettingsgrad henholdsvis for alle bosatte og bevegelseshemmede har vært i perioden fra 2017 til 2021 i ulike aldersgrupper.

Tabell 1. Sysselsettingsgrad etter alder. Endring i prosentpoeng. 2017–2021

Alder Alle bosatte. I alt Alle bosatte. Heltid Alle bosatte. Deltid Bevegelses-hemmede. I alt Bevegelses-hemmede. Heltid Bevegelses-hemmede. Deltid
18-66 år 1,6 2,3 -0,7 -0,1 -0,2 0,1
20-29 år 3,6 1,8 1,7 1,4 -0,2 1,7
30-39 år 1,4 2,6 -1,2 -0,5 -1,2 0,6
40-49 år 0,3 1,7 -1,4 -0,7 -0,7 0,0
50-59 år 0,5 2,4 -1,8 -0,7 0,2 -0,9
60-69 år 0,8 2,1 -1,4 0,0 0,1 0,0