Hjelpestønad (nav.no) skal redusere den økonomiske belastningen ved behov for langvarig, privat pleie, i første rekke barn. Å være mottaker av hjelpestønad kan derfor indikere at man har en sterk funksjonsnedsettelse.  Beløpet som ytes, er avhengig av pleiebehovet. Det er Årlige satser for hjelpestønad i 2022: sats 1: 14 748, sats 2: 29 496, sats 3: 58 992, sats 4: 88 488., og personer over 18 år kan bare få den laveste satsen (sats 1).

Figur 1. Mottakere av hjelpestønad etter stønadssats og alder. 2022

Figur 1 viser at antallet som mottar hjelpestønad, øker med alder fram til 18 år. Særlig de med den nest laveste stønadssatsen. Etter fylte 18 år bortfaller alle forhøyede stønadssatser, og antallet mottakere faller fram til om lag 40 års alder

I denne artikkelen er utgangspunktet bosatte per 31.12.2022. Totalen avviker dermed noe fra det NAV oppgir som er per 31.03 året etter (2023): 65 778 mottakere av hjelpestønad, hvorav 35 077 var under 18 år., hvorav 33 612 var under 18 år.

Flest gutter får hjelpestønad

Blant barn, 0 – 17 år, er det er en klar overvekt av gutter som får hjelpestønad. Kjønnsforskjellene varierer med stønadssatsen. For den laveste og den høyeste stønadssatsen er det om lag 58 prosent gutter som mottar hjelpestønad. For sats 2 og 3 er andelen gutter om lag 66 prosent. Blant de voksne er kjønnsforskjellen liten.

Figur 2. Mottakere av hjelpestønad etter kjønn og alder. 2022

De fleste med hjelpestønad bor sammen med mor og far

I statistikkgrunnlaget for bosattes boforhold mangler det for 80 433 barn informasjon om foreldrenes husholdning. De fleste er under 1 år gamle (51 991). Dermed kan vi bestemme om de bor sammen med en eller begge foreldrene. De er derfor ikke med i analysen.

Det er verdt å merke seg at selv om barnet er registrert sammen med bare den ene forelderen, utelukker ikke dette delt foreldreansvar, og ikke ensbetydende med at all pleie utføres av bare én forelder.

Det diskuteres om foreldre med sterkt funksjonshemmede barn, skiller seg oftere enn andre (handikapnytt.no). De aller fleste pleietrengende barn vokser opp i samme Til samme husholdning regnes personer som ifølge folkeregisteret er bosatt i samme privatbolig. som både mor og far. I likhet med andre barn synker likevel andelen med barnets alder.  Dersom barnet bor sammen med bare den ene forelderen, er det i hovedsak mor. 

Det er en lavere andel barn med hjelpestønad som bor sammen med begge foreldrene, sammenliknet med andre barn. Forskjellen øker med barnets alder: For de yngste er det 6 prosentpoeng færre, og 11 prosentpoeng færre i gruppen 15-17 år. Det er tilsvarende flere som bor i en husholdning uten far.