Funksjonsevne

Statistikk

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse
Statistikk om levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler, eller får uføretrygd, grunn- eller hjelpestønad

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Unge menn får oftere grunnstønad som støtte til ekstrautgifter

  Fram til fylte 20 år er det flere menn enn kvinner som får støtte til ekstrautgifter i form av grunnstønad på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

 2. Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå

  Andelen sysselsatte og heltidsarbeidende personer med bevegelseshemming, øker entydig med stigende utdanningsnivå. Samtidig er andelene lavere blant kvinner enn menn, og lavere blant bevegelseshemmede enn i befolkningen generelt.

 3. Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2021 og andelen sysselsatte har vært stabil gjennom de siste 5 år.

 4. 18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet funksjonsevne.

Faktasider