Funksjonsevne

Statistikk

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse
Statistikk om levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler, eller får uføretrygd, grunn- eller hjelpestønad

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 7 av 7
 1. Enslige mødre med pleietrengende barn arbeider minst

  I familier med pleietrengende barn jobbet 49 prosent av mødrene og 79 prosent av fedrene heltid i 2022. I familier uten pleietrengende barn var heltidsandelen på 61 og 84 prosent. Enslige mødre med pleietrengende barn jobbet aller minst, med en heltidsandel på 40 prosent.

 2. Flest gutter får hjelpestønad

  Flere gutter enn jenter fikk hjelpestønad i 2022. De fleste bor sammen med mor og far, men andelen som ikke bor sammen med far er større enn for andre barn, og forskjellen øker med alderen til 10 prosentpoeng ved 17 års alder

 3. Uføre bor oftere alene

  I 2022 bodde 34 prosent av alle uføre alene. Oslo var fylket med størst andel: 41 prosent. For den øvrige befolkningen mellom 18 og 67 år var andelen 19 prosent. Flere menn enn kvinner bodde alene og forskjellen var større blant uføre. Uføre som bruker tekniske hjelpemidler bodde enda oftere alene, i alt 38 prosent.

 4. Unge menn får oftere grunnstønad som støtte til ekstrautgifter

  Fram til fylte 20 år er det flere menn enn kvinner som får støtte til ekstrautgifter i form av grunnstønad på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

 5. Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå

  Andelen sysselsatte og heltidsarbeidende personer med bevegelseshemming, øker entydig med stigende utdanningsnivå. Samtidig er andelene lavere blant kvinner enn menn, og lavere blant bevegelseshemmede enn i befolkningen generelt.

 6. Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2021 og andelen sysselsatte har vært stabil gjennom de siste 5 år.

 7. 18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

  Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet funksjonsevne.

Faktasider