Ensomhet har en sammenheng med å bo alene og med å være ufør. Én årsak til uførhet kan være fysisk funksjons­nedsettelse. Her skal vi se om det er en sammenheng mellom uførhet, fysisk funksjonsnedsettelse og andelen som bor alene.

Flest uføre menn bor alene

Om lag 21 prosent mellom 18 og 67 år Husholdningen består av én person. Som en husholdning regnes alle personer som er bosatt i samme privatbolig. ved utgangen av 2022. Oslo var fylket med størst andel, 27 prosent.

I Norge sett under ett bodde 34 prosent av de uføre alene. Oslo hadde den største andelen, hele 41 prosent. I de øvrige fylkene var det om lag en tredjedel. Andelen aleneboende er mellom 12-16 prosentpoeng høyere blant uføre sammenliknet med ikke uføre i alle fylkene. Forskjellen er minst i Troms og Finnmark og størst i Rogaland og Vestfold og Telemark.

Figur 1. Andel som bor alene. 18-67 år. Etter uførhet og fylke. Prosent. 2022

Det er en tydelig forskjell mellom kjønnene både blant uføre og ikke uføre.  I alt 41 prosent av uføre menn og 28 prosent uføre kvinner bor alene. For personer som ikke er uføre, er andelene henholdsvis 21 og 16 prosent.

Figur 2. Andel som bor alene, etter uførhet, kjønn og alder. Prosent 2022

Uføre hjelpemiddelbrukere bor enda oftere alene

Personer med en varig fysisk funksjonsnedsettelse kan få tildelt tekniske hjelpemidler (NAV). I 2022 var det 184 782 personer mellom 18 og 67 år som hadde fått et hjelpemiddel de siste 5 årene, 71 061 av disse var uføre.

Blant uføre som også bruker tekniske hjelpemidler er andelen som bor alene 4,5 prosentpoeng høyere enn blant andre uføre. Forskjellen er størst for kvinner med 5,8 prosentpoeng, mot 3,4 prosentpoeng for menn, til henholdsvis 34 og 45 prosent.

Figur 3. Andel uføre hjelpemiddelbrukere som bor alene, etter kjønn og alder. Prosent. 2022