Norsk sokkel preges av koronapandemien. Foreløpige tall for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester viser at Omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid samt varer og tjenester kjøpt for videresalg. faller med 13,8 prosent i 2020. Nedgangen avtar dermed noe sammenlignet med året før, hvor produksjonsverdien falt med 18,5 prosent. Næringen har nå vært gjenstand for to år med nedgang siden det høye nivået i 2018.

Figur 1. Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

Stabil sysselsetting i utvinningsnæringene

Summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året. i I denne artikkelen refererer utvinningsnæringene til utvinning av olje- og gass inkludert rørtransport. holder seg generelt mer stabil enn produksjons- og Produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg), og korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert. Bearbeidingsverdi brukes ofte som et mål på verdiskaping., og øker med 2,5 prosent i 2020. Antall sysselsatte har dermed stabilisert seg etter to år med nedgang fra 2015 til 2017. I denne artikkelen refererer tjenesteytende næringer til tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. hadde en liten nedgang på 0,2 prosent i antall sysselsatte i 2020, etter en sterk økning på 12,0 prosent i 2019.

Figur 2. Sysselsetting, etter næring

Tjenestenæringene holder stand

Bearbeidingsverdien i utvinningsnæringene faller med produksjonsverdien i 2020. Variabelen brukes ofte som et mål på verdiskapning, og er nede på et nivå vi ikke har sett siden 2004. Nedgangen kan ikke forklares av utviklingen i Verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester, unntatt kapitalslit., som går ned med 3,0 prosent.

Figur 3. Bearbeidingsverdi, etter næring

Tross det nære samspillet mellom tjenestenæringene og utvinningsnæringene går de ikke alltid helt i takt. I 2015 og 2016 så utvinningsnæringene effekten av lavere oljepriser med et umiddelbart fall i bearbeidingsverdien på henholdsvis 19,0 og 17,7 prosent. Tjenestenæringene hadde derimot en beskjeden nedgang i 2015 på 1,2 prosent. Ikke før i 2016 hadde de et virkelig mørkt år, med et fall i bearbeidingsverdien på 22,6 prosent. For tjenestenæringene fortsatte nedgangen, selv om utvinningsnæringene hadde to kjempeår i 2017 og 2018. Da økte bearbeidingsverdien med henholdsvis 27,1 og 30,6 prosent.

De siste to årene har tjeneste- og utvinningsnæringene igjen byttet roller. Utvinningsnæringene hadde to blodrøde perioder i 2019 og 2020, mens tjenestenæringene kunne vise til en sterk økning i bearbeidingsverdi på henholdsvis 30,0 og 21,3 prosent. Økningen, fra 37 milliarder i 2019 til 45 milliarder i 2020, betyr at tjenestenæringene nå har kommet seg over nivået de falt til i 2016.

Også for tjenestenæringene er det produksjonsverdien som driver endringen i bearbeidingsverdi. Produksjonsverdien øker med 10,0 prosent fra 123 milliarder i 2019 til 136 milliarder i 2020. Produktinnsatsen øker med 5,1 prosent fra 86 milliarder i 2019 til 91 milliarder i 2020. Siden produktinnsatsen øker mindre enn produksjonsverdien er økningen i bearbeidingsverdien større enn økningen i produksjonsverdien.