2020 var et spesielt år, noe som også har preget utviklingen i energibruken. Dette året er det varmeste året som noensinne er registrert, med 2,4 grader over gjennomsnittet, noe som førte til nedgang i behov for energibruk til oppvarming. Som følge av pandemien gikk dessuten bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge gikk ned ca 2,5 prosent fra året før, noe som trolig er den største nedgangen siden andre verdenskrig. Dette påvirket også energibruken viser statistikk over produksjon og forbruk i energi.

Nedgang i energibruk for tjenesteyting og husholdninger

Innen tjenesteytende var det en nedgang i energibruken på rundt 8 prosent fra året før. Nedgangen har sammenheng med varmt vær i tillegg til nedstengninger og begrenset drift som følge av pandemien i fjor. Elektrisitet og fjernvarme, som står for 85 prosent av forbruket innen tjenesteyting, gikk ned med vel 6 prosent totalt sett fra året før. Bruk av fyringsoljer og parafin opphørte nesten helt på grunn av forbudet mot å bruke fossile oljer til oppvarming av boliger og næringsbygg som ble innført fra 1.1.2020.

For husholdninger var det også en nedgang i forbruk av elektrisitet og fjernvarme, med henholdsvis 4 og 5 prosent fra 2019 til 2020. Bruk av olje og parafin opphørte nesten helt også for husholdninger, da dette nå kun kan brukes i hytter utenom strømnettet.

Figur 1. Totalt netto innenlands energibruk i ulike forbruksgrupper, 1990-2020. Utenom energi brukt som råstoff. TWh

Økt bruk av elbiler men mindre luftfart

Energibruk til veitransport gikk ned med 5 prosent fra 2019 til 2020. Det skyldtes nedgang i bruk av diesel og bensin på henholdsvis 3 og 6 prosent fra året før. Nedgangen kan ha sammenheng med mye hjemmekontor i 2020, men også en overgang til bruk av elbiler. Bruk av elbiler og hybridbiler øker stadig, og i 2020 var 84 prosent av nybilsalget enten elbil eller hybridbiler. Beregnet strømforbruk til elbiler og ladbare hybridbiler var om lag 1,1 Terawattimer. 1 TWh = 1 000 gigawattimer/ 1 milliard kilowattimer. i 2020, noe som er en økning på 27 prosent fra året før. Til sammenligning var strømforbruket i tog og T-bane halvparten av dette, med rundt 0,56 TWh. Det er mindre energitap ved bruk av elektrisitet enn ved bruk av fossile brensel. Målt som tilført energi, så bruker derfor en elbil rundt en tredjedel av hva en fossildrevet bil bruker, noe som gir store energibesparelser til transport.

Figur 2. Forbruk av drivstoff til veitransport 2010-2020. TWh

Luftfartsnæringen, og da spesielt utenriks luftfart, ble særlig hardt rammet av pandemien i 2020. Bruk av jetparafin innen innenriks luftfart utgjorde 224 tusen tonn, noe som er en reduksjon på 34 prosent fra året før. Jetparafin til utenriks luftfart ble redusert med nesten 70 prosent fra året før som følge av alle restriksjoner for utenlandsreiser i fjor.

Varierende utvikling for industrien

Innen industrien, var det litt varierende utvikling for ulike næringer. Totalt sett for industrien var det en svak nedgang på 0,3 prosent fra året før. Innen nærings- og nytelsesindustrien var det derimot en økning på 9 prosent fra året før, noe som kan ha sammenheng med redusert grensehandel og sterk vekst i dagligvarehandelen. Det var også økt energibruk innen produksjon av trelast og bygg og anlegg, noe som kan ha sammenheng med økt interesse for oppussing i løpet av pandemien. Mens innen mange andre industrinæringer var det redusert energibruk. En årsak til dette kan være redusert produksjon som følge av nedgangstider og lavere global etterspørsel etter industrivarer.

Høyere kraft- og petroleumsproduksjon

2020 var også et av de våteste årene som er registrert, og det var rekordmye snø i fjellene. Siden norsk elektrisitetsproduksjon er basert på vannkraft, så førte det til en rekordhøy kraftproduksjon på 154,2 TWh, opp 15 prosent fa året før. Også vindkraftproduksjonen var rekordhøy, med 9,9 TWh. Totalt innenlands strømforbruk gikk derimot ned med 2,5 prosent fra året før. Økt produksjon og lavere forbruk bidro til betydelig lavere strømpriser. Strømpriser til husholdninger gikk ned med 31 prosent fra året før. Høy produksjon og lavere forbruk ga en rekordhøy eksport av strøm, på 25 TWh.

Norges samlede olje og gassproduksjon utgjorde 2253 TWh i 2020, som er 6 prosent mer enn året før. Dette er nesten 10 ganger mer enn Norges netto innenlands energiforbruk, men over 90 prosent av dette går til eksport. I 2020 ble det brukt 61 TWh energi til olje og gassvirksomhet, derav 49 TWh naturgass. Tross økt produksjon gikk bruken av naturgass ned med 4 prosent fra året før, blant annet på grunn av en driftsstans som følge av en brann på et anlegg som produserer flytende naturgass.

Nye tall for salg av petroleumsprodukter har ført til endringer i tallene for marine gassoljer og autodiesel i perioden 2012-2019. Økningen er rapportert som videreforhandlersalg og dette volumet er fordelt på næringer. Marine gassoljer er fordelt på fiske og fangst, hhv. innenriks- og utenriks sjøtransport, og virksomhet på sokkelen mens autodiesel påvirker mange næringer. Korrigeringen påvirker også klimagassutslippene.

Infografikk

energibalanse-2021-06-21-01-infografikk.svg

Last ned infografikk i større versjon.