Vindkraften fortsetter å stige

Publisert:

Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg. Vindkraftproduksjonen på 9,9 TWh i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620 000 husholdninger, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

År Vindkraft
2010 0.9
2011 1.3
2012 1.6
2013 1.9
2014 2.2
2015 2.5
2016 2.1
2017 2.8
2018 3.9
2019 5.5
2020 9.9

Rekordhøy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020. Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Den store vannkraftkraftproduksjonen kan ses i sammenheng med mye nedbør og store tilsig til norske vannmagasiner i 2020. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var nyttbart tilsig til vannmagasinene på hele 160 TWh i 2020, som er rundt 27 TWh mer enn gjennomsnittet for perioden 2000-2019. Fyllingsgraden i vannmagasinene var også høyere enn medianen i store deler av året og i andre halvår lå den i perioder over historisk maksimum for perioden 2000-2019.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar også til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft.

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er fortsatt vannkraft dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 91,8 prosent av den totale kraftproduksjonen på 154,2 TWh i 2020, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,7 og 6,4 prosent. Sammenlignet med 2019 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 2,3 prosentpoeng.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 2020. TWh og prosentandeler

Vannkraft 91.8 % Varmekraft 1.7 % Vindkraft 6.4 %
2020 141.6 2.7 9.9

Høyeste nettoeksport registrert

Norge eksporterte 25 TWh i 2020, mens det ble importert 4,5 TWh. Det ga en nettoeksport på 20,5 TWh som er det høyeste som er registrert i statistikken. Den høye nettoeksporten kan ses i sammenheng med den rekordhøye produksjonen av elektrisitet og veldig lave strømpriser i Norge i 2020.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. I slutten av 2020 åpnet den nye utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) og er nå satt i prøvedrift. I tillegg er det forventet at den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) skal settes i drift i løpet av 2021.

Liten nedgang i innenlandsk forbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 133,7 TWh i 2020. Det er kun en liten nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med 2019.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

År Total produksjon Brutto forbruk Eksportoverskudd
2010 124.4 132 -7.549
2011 128.1 125.1 3.074
2012 147.8 130 17.816
2013 134.2 129.2 5.005
2014 142.3 126.7 15.585
2015 145 130.4 14.627
2016 149.5 133.1 16.41
2017 149.3 134.1 15.164
2018 146.8 136.7 10.149
2019 134.6 134.7 -0.044
2020 154.2 133.7 20.5

Økt forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass, var 8,5 TWh i 2020. Det var 5,1 prosent høyere enn i 2019. Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet.

Oppgang i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 37 TWh i 2020. Det er 0,5 TWh eller 1,3 prosent høyere sammenlignet med året før.

Mindre forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 77,8 TWh i 2020, en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med året før. Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Ifølge Meteorologisk institutt var 2020 det varmeste året som noen gang er målt i Norge med en gjennomsnittstemperatur på 2,5 grader over normalen for perioden 1961-1990.

Kontakt