Nye tall for salg av petroleumsprodukter har ført til revideringer i utslippstallene. Klimagassutslippene i 2019 er oppjustert med 2,7 prosent fra 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter til 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Reviderte forbrukstall for marine gassoljer og autodiesel medfører at utslippene fra fiske, kyst- og veitrafikk øker med henholdsvis 157, 35 og 3 prosent for 2019.

Tross revideringene viser klimagassutslippene i 2019 de laveste utslippene siden 1995. Før tallene ble revidert var utslippene i 2019 på 1993-nivå. Trenden er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå. De reviderte tallene er innenfor tidligere beregnede usikkerhetsintervaller. Les mer om det nederst i saken.

klimagassn-2021-06-08-fig1.png

Revidering for hvert enkelt år

Utslippene fra det økte forbruket av autodiesel og marine gassoljer i 2012 er så marginale at det oppveies av andre endringer. I de etterfølgende årene, 2013 til 2019, øker det reviderte forbruket gradvis gjennom perioden. Totalt øker klimagassutslippene med i underkant av 7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i denne perioden.

Tabell 1. Endringer i totale klimagassutslipp i perioden 2012-2019

Tidligere publisert,
nov 2020
Reviderte tall,
juni 2021
Endring
År Millioner tonn
CO2 ekv.
Millioner tonn
CO2 ekv.
Millioner tonn CO2 ekv. Prosent
2012 54,0 54,0 0,0 0,0
2013 54,0 54,4 0,4 0,7
2014 53,9 54,7 0,9 1,6
2015 54,1 55,0 0,9 1,7
2016 53,1 54,0 0,9 1,8
2017 52,1 53,3 1,3 2,4
2018 52,2 53,4 1,2 2,3
2019 50,3 51,7 1,4 2,7

Figur 2. Utslipp fra fiske, kyst- og veitrafikk, korrigert og tidligere publisert. 1990-2019

Om usikkerhet

Årlig beregnes det usikkerhet i utslippene av klimagasser i forbindelse med Norges rapporteringen til FN. Siste beregning gir et Usikkerhetsintervallet er beregnet med 95% konfidensintervall på +/- 3 prosent i både 2019 og trenden fra 1990 til 2019. Figur 1 viser at de oppjusterte totale klimagassutslippene holder seg innenfor disse grensene. Beregning av usikkerhet er nærmere beskrevet i Om statistikken.

I tillegg til revideringer av petroleumsprodukter er det gjort mindre endringer også på andre områder, som for eksempel på olje- og gassutvinning, oppvarming i andre næringer og husholdninger og andre kilder. Normalt publiseres det ikke reviderte tall for tidsserien til foreløpige tall, kun nye foreløpige tall for det siste hele året. Med bakgrunn i størrelsen på endringene er det gjort unntak i årets publisering.

Statistikken utslipp til luft leverer tall til det offisielle utslippsregnskapet og følger derfor National System-avtalen mellom Miljødirektoratet, NIBIO og SSB. Der er partene forpliktet til å arbeide med kontinuerlige forbedringer av hele tidsserien fra 1990. Forbedringene kan være nye beregningsmetoder, nye utslippsfaktorer eller nye kilder til aktivitetsdata. Kilder til forbedringene kan være anbefalinger fra IPCC-revisjon eller egeninitierte endringer på grunn av ny forskning, ny kunnskap eller korreksjoner. Gjennomførte og planlagte endringer blir beskrevet i kapitel 10 i National Inventory Report. Det ligger derfor i denne statistikkens natur at tallene stadig endres.