Den økte Summen av ulike energiprodukter brukt til produksjon, lys, varme og transport. Energiprodukter benyttet som råstoff er ikke inkludert i statistikken. i 2021 kom hovedsakelig av at forbruket av elektrisk kraft fortsetter å øke. Det ble brukt over 49 000 Gigawattimer (GWh) = 1 million kilowattimer (kWh) i 2021, viser statistikken energibruk i industrien. Dette utgjorde 70 prosent av samlet innkjøpt energi.

Figur 1. Industri og bergverk¹. Energibruk etter næring². 2003-2021. TWh³

¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Kraftintensiv industri øker forbruket av energi

De mest energiintensive næringene i Norge kalles også Kraftintensiv industri etter SN2007: 17.1 – Produksjon av papirmasse, papir og papp. 20.1 – Produksjon av kjemiske råvarer. 24.1 – Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. 24.4 – Produksjon av ikke-jernholdige metaller. Disse benyttet nesten 57 600 GWh i 2021, som er en økning fra året før på 6,1 prosent, og utgjorde dermed 69,3 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk i 2021.

Figur 2. Industri og bergverk¹. Energibruk etter energivare². 2003-2021. TWh³

¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Økte energikostnader

Energikostnadene steg med over 10 milliarder kroner eller 47 prosent fra 2020 til 2021. Økningen skyldes blant annet av høyere forbruk av og Prisen for elektrisk kraft er inkludert nettleie, men ekskludert avgifter., gass og petroleumsprodukter. Kostnadene for elektrisk kraft steg fra 14 milliarder kroner til 22 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på hele 52 prosent.

Kostnaden for Forbruk av innkjøpt gass; naturgass i gassform, flytende naturgass (LNG), flytende propan og butan (LPG), brenngass og CO-gass. gikk opp 56,4 prosent i 2021 prosent selv om forbruket kun økte med 3 prosent. En ytterligere årsak til økte energikostnader er kostnaden for Innkjøpt lett fyringsolje, tungdestilat, tungolje, parafin, spillolje og avgiftsfri diesel brukt til energi. som har steget med 39,1 prosent. Her viser energiforbruket en økning på 14,1 prosent.