Strømprisen var betydelig høyere i 2. kvartal i år sammenlignet med 2020 da strømprisen for husholdninger var veldig lav gjennom hele året. NVE fremhever i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen at den høye kraftprisen i 2. kvartal kan sees i sammenheng med økt pris på fossile brensler og CO2-utslipp. Høyere priser på brensel og utslipp av CO2 har ført til økt pris på fossil kraftproduksjon i Europa. Siden det europeiske og norske kraftmarkedet er tett knyttet sammen via mellomlandsforbindelser, har strømprisen også økt i Norge i 2. kvartal.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 116,1 øre/kWh i 2. kvartal 2021, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en oppgang på hele 60 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2020. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 44 prosent, nettleien 23 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 33 prosentene. Det var en liten nedgang i nettleien i 2. kvartal som følge av at Statnett har redusert sin andel av nettleien for 2021 med 24 prosent sammenlignet med året før. Bakgrunnen for tiltaket er å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen mange strømkunder har som følge av korona-pandemien, ifølge Statnett.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Fastpriskontrakter billigst

Det var husholdninger med fastpriskontrakter som i gjennomsnitt hadde lavest strømpris i 2. kvartal 2021. For nye fastpriskontrakter, over 1-års varighet, lå strømpris på 28,4 øre/kWh. Kun 2,5 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 2. kvartal. For husholdninger med kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var prisen betydelig høyere. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 50,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3). Prisen for variabel pris kontrakter var 55,2 øre/kWh i 2. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2021

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2021