Det viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

– Strømprisen i 4. kvartal, uten avgifter og nettleie, er det høyeste prisnivået vi har målt i statistikken noen gang, uavhengig av kvartal. Det gjelder også hvis vi korrigerer for inflasjon, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

SSB har målt strømpriser på kvartalsnivå siden 1998.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 186,6 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Av dette utgjorde strømprisen 108,1 øre/kWh, nettleien 27,5 øre/kWh og avgiftene 51 øre/kWh.

Så mye utgjorde strømstøtten

Den gjennomsnittlige Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for høye strømpriser for husholdninger som skal gjelde i perioden desember 2021 til og med mars 2022. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Strømstøttesatsen i statistikken er et vektet gjennomsnitt for landet hvor støttesatsen for hvert elspotområde er vektet sammen. Støttesatsen for kvartalet beregnes ved å ta et vektet gjennomsnitt av støttesatsen per måned. For mer informasjon om hvordan støtteordningen behandles i statistikken, se informasjonsboksen nederst i artikkelen. fra myndighetene utgjorde 21,8 øre/kWh i 4. kvartal. Den totale strømprisen for husholdninger, inkludert avgifter og nettleie, fratrukket strømstøtten, var på 164,8 øre/kWh i 4. kvartal. Strømstøtten ble innført i desember, og gjaldt dermed kun for siste måned i kvartalet.

– Selv med strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale nær 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Det var en liten nedgang i nettleien i 4. kvartal. Statnett reduserte sin andel av nettleien for 2021 med 24 prosent sammenlignet med året før. Bakgrunnen for tiltaket (statnett.no) er å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen mange strømkunder har som følge av korona-pandemien, ifølge Statnett.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Rekordhøy strømpris for året

Strømprisen for husholdninger var høy i hele 2021, spesielt i 3. og 4. kvartal. For året samlet var den totale strømprisen i 2021, medregnet nettleie og avgifter, den høyeste SSB har registrert i statistikken. Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 142,0 øre/kWh i 2021.

Når strømstøtten til husholdningene trekkes fra, endte totalprisen på 135,9 øre/kWh i 2021. På årsbasis utgjorde strømstøtten fra myndighetene 6,1 øre/kWh.

– Den totale strømprisen for husholdningene for 2021 var 36 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, når vi har trukket fra strømstøtten, sier Thomas Aanensen.

NVE fremhever i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen (last ned pdf) at den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge kan sees i sammenheng med svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene i sør og at det har vært svært høye kraftpriser i store deler av Europa. En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa er svært høye priser på gass, kull og CO2-kvoter, skriver NVE.

Eldre fastpriskontrakter billigst

Det var husholdninger med eldre fastpriskontrakter som i gjennomsnitt hadde den laveste strømprisen i 4. kvartal 2021. For eldre fastpriskontrakter lå prisen på 38,8 øre/kWh, mens nye fastpriskontrakter, under 1-års varighet, hadde en strømpris på 72,7 øre/kWh. Kun 3,5 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 4. kvartal.

For husholdninger med kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var prisen veldig høy. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 111,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3). Prisen for variabel pris kontrakter lå på 106 øre/kWh i 4. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 4. kvartal 2021

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 4. kvartal 2021. Prosent

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder for perioden desember 2021 til og med mars 2022. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.