Fra en situasjon med veldig lav strømpris i hele landet i 2020, økte prisen i Sør-Norge kraftig gjennom 2021. I 4. kvartal 2021 målte SSB tidenes høyeste strømpris uavhengig av periode. I 1. kvartal i år ble rekorden slått med god margin.

Det viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Prisen for 1. kvartal er 75 øre/kWh høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen ligget på litt over 40 øre/kWh i 1. kvartal. I årets første kvartal var prisen nesten tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen.

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. Den siste tiden har det vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, og derfor er det ikke sikkert alle kjenner seg så godt igjen i tallene, sier Thomas Aanensen.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 188,8 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Dette er prisen før strømstøtten er trukket fra. Av denne totalprisen utgjorde strømprisen 117,2 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og avgiftene 43,7 øre/kWh.

Strømstøtten sørget for nedgang i husholdningenes totalpris

Den gjennomsnittlige Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for høye strømpriser for husholdninger som skal gjelde i perioden desember 2021 til og med mars 2023. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Strømstøttesatsen i statistikken er et vektet gjennomsnitt for landet hvor støttesatsen for hvert elspotområde er vektet sammen. Støttesatsen for kvartalet beregnes ved å ta et vektet gjennomsnitt av støttesatsen per måned. For mer informasjon om hvordan støtteordningen behandles i statistikken, se informasjonsboksen nederst i artikkelen. fra myndighetene utgjorde 55,3 øre/kWh i 1. kvartal. Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 133,5 øre/kWh i 1. kvartal.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale rundt 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Strømstøtten ble innført i desember 2021, og skal vare til og med mars 2023.

I 4. kvartal 2021 var tilsvarende totalpris på 164,8 øre/kWh, hvor strømstøtten kun gjaldt i siste del av perioden. I 1. kvartal 2022 har støtten vært gjeldende hele perioden.

– Selv om vi har rekordhøy strømpris i 1. kvartal, har husholdningene i gjennomsnitt hatt en lavere totalpris sammenlignet med 4. kvartal i fjor på grunn av strømstøtten og reduksjonen i elavgiften, sier Thomas Aanensen.

Myndighetene reduserte elavgiften midlertidig i vintermånedene januar til mars i år, som et tiltak mot de høye strømprisene. I denne perioden var avgiften på elektrisitet 8,91 øre/kWh. Satsen for resten av 2022 er satt til 15,41 øre/kWh, som er 1,28 øre/kWh lavere enn i 2021.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge den siste tiden kan sees i sammenheng med svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene i sør og at det har vært svært høye kraftpriser i store deler av Europa. En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa er svært høye priser på gass, kull og CO2-kvoter.

Variabel pris-kontrakter har vært dyrest

Det var husholdninger med Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager. som i gjennomsnitt betalte den høyeste strømprisen i 1. kvartal 2022. Prisen på disse kontraktene lå på 135,8 øre/kWh i 1. kvartal.

Kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var også høye. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 116,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3).

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter i 1. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 1. kvartal) med inntil 1-års varighet: 95,2 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 1. kvartal) med over 1 års- varighet: 55,3 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 1. kvartal): 50,0 øre/kWh

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2022

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2022. Prosent

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder for perioden desember 2021 til og med mars 2023. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.