Etter veldig lave strømpriser i 2020, økte strømprisen kraftig gjennom 2021 og 2022. Strømprisen i 2021 var den høyeste som var målt i statistikken noen gang, og i 2022 var strømprisen enda høyere, spesielt i siste halvdel av året.

– I 1. kvartal i år var det en nedgang i strømprisen sammenlignet med kvartalet før, men historisk ligger vi fremdeles på et svært høyt nivå, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

Prisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter, nettleie og strømstøtte, endte på 143,8 øre/kWh i 1. kvartal, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Det er 11,3 prosent lavere enn kvartalet før, og et godt stykke unna toppene i 4. kvartal i 2021 og 2022, da prisen var på henholdsvis 164,8 og 162,2 øre/kWh.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale fremdeles rundt 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Det er viktig å huske på at disse prisene er et gjennomsnitt for landet. Prisene varierer mye mellom nord og sør i Norge.

Strømprisen før strømstøtte fortsatt dobbelt så høy som normalt

Strømprisen uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, var på 110,5 øre/kWh i 1. kvartal som gjennomsnitt for landet og alle typer strømavtaler. Det er 35 prosent lavere enn i 4. kvartal 2022.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen uten avgifter og nettleie ligget på 59 øre/kWh i 1. kvartal. Selv om strømprisen var lavere i 1. kvartal sammenligne med kvartalet før, var prisen fortsatt nesten dobbelt så høy som gjennomsnittsprisen for kvartalet, sier Thomas Aanensen.

Nettleien var på 29,1 øre/kWh og avgiftene på 42,7 øre/kWh i gjennomsnitt for kvartalet.

Strømstøtten var i gjennomsnitt på 38,6 øre/kWh i kvartalet. Det er 64,1 øre lavere enn i 4. kvartal 2022. Strømstøtten beregnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen for hvert spotprisområde i Norge, og i 1. kvartal var gjennomsnittsprisen i Sør-Norge lavere sammenlignet med kvartalet før.

På det meste var strømstøtten 176,1 øre/kWh. Det var i 3. kvartal i 2022.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Nedgangen i strømprisen til husholdningene følger i stor grad utviklingen i spotprisen på strøm, som har blitt redusert den siste tiden. Nedgangen i spotprisen kan ses i sammenheng med lavere priser på gass i Europa den siste tiden som igjen har bidratt til å senke den europeiske strømprisen. Samtidig viser NVEs kvartalsrapport for kraftmarkedet (nve.no) at Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. for vannkraftproduksjonen i Sør-Norge forbedret seg i 1. kvartal. Strøm- og gassprisene er likevel fortsatt på et veldig høyt nivå sammenlignet med tiden før energikrisen i Europa.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no).

I hele 2022 var det betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene.

Variabel pris-kontrakter dyrest i 1. kvartal

Det var husholdninger med Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager. som i gjennomsnitt betalte den høyeste strømprisen i 1. kvartal 2023. Prisen på disse kontraktene lå på 196,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 1. kvartal. Andelen av strømforbruket med variabelpriskontrakter har sunket betydelig de siste kvartalene, fra rundt 19 prosent i 1. kvartal 2022 til bare 4,4 prosent i 1. kvartal i år.

Kontrakter tilknyttet Elspotprisen: Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3) og utgjorde i 1 kvartal 92,1 prosent av strømforbruket. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 108,5 øre/kWh 1. kvartal. 

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger i 1. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 1. kvartal) med inntil 1-års varighet: 59,5 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 1. kvartal) med over 1-års varighet: 70,9 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 1. kvartal): 53,5 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av den store usikkerhet rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fortsatt tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører og det er store forskjeller i pris mellom spotprisområdene nord og sør i Norge. Mange av fastprisavtalene er inngått i spotprisområdene i nord.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2023

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2023. Prosent

Lavere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri var på henholdsvis 110,2 og 103,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 1. kvartal. Det var betydelig lavere enn kvartalet før for disse næringene, men prisen var likevel over dobbelt så høy som gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene.

Uendret strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 49,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 1. kvartal 2023. Det er omtrent uendret pris sammenlignet med forrige kvartal, men 46 prosent høyere sammenliknet med snittet for kvartalet de siste fem årene. Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har derfor ikke steget like voldsomt som prisen i andre næringer de siste kvartalene.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.