Åpne dokumentasjonen på Github (github.io)

Formålet med dette notatet er å beskrive produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk. Notatet beskriver datakildene som inngår, sentrale definisjoner, hvordan dataene er organisert og koblet sammen, kvalitet samt sentrale variable.

Hovedkilden til data om lønns- og arbeidsmarkedsstatistikk er a-ordningen. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015. A-ordningen er en digital samordning av all rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere opplysninger samlet til etatene i a-meldingen.

For lønns- og sysselsettingsstatistikken i SSB er det utviklet et felles produksjonssystem for mottak og behandling av data fra a-meldingen. Data SSB tidligere mottok gjennom utvalgsundersøkelsen for lønnsstatistikk for privat sektor, lønn for offentlig sektor, Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret) og NAV Aa-register ble avsluttet og dekkes nå av a-meldingen.

I dette produksjonssystemet går data gjennom ulike datatilstander – fra kildedata, som er data vi mottar fra Skatteetaten – til klargjorte data og til slutt statistikkdata, som danner utgangspunkt for statistikkproduksjon.

Produksjonsprosessen som beskrives her er for den klargjorte filen som benyttes for å lage arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, til utlevering som mikrodata til andre seksjoner i SSB, til forskere og brukere av microdata-plattformen (microdata.no).