293607
293607
friartikkel
2017-02-01T08:00:00.000Z
no

Lønn eller inntekt?

Publisert:

Hva tjener du? Er det lønna du får på lønnslippen hver måned eller den totale inntekt i fjor? I dagligtale brukes ofte lønn og inntekt om hverandre, men i statistikken er det to helt atskilte begrep.

 

Lønn er betalingen man får for utført arbeid i et ansettelsesforhold. Gjerne knyttet opp til en bestemt tidsenhet, for eksempel timelønn, ukelønn eller månedslønn. I lønnsstatistikken regnes alt om til en full månedslønn for sammenlikningens skyld. I lønnsbegrepet inngår fastlønn, timelønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og lignende ytelser inngår ikke i lønnsbegrepet.

Inntekt er et mer omfattende begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte) og ulike overføringer som pensjoner fra folketrygden, barnetrygd, sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte og sosialhjelp med videre.

 

Inntekts- og formues- statistikk er husholdningsstatistikk som du finner her.

Skattestatistikk er personstatistikk som du finner her.

Samleside for inntekt og forbruk.

Kontakt