Det ble satt ny omsetningsrekord for hytter og fritidsboliger i Hytter som er solgt til en pris som tilsvarer markedsverdien. Det er ikke et krav at hytta er utlyst for salg på det åpne markedet. i 2021. I alt ble det omsatt 16 500 hytter og fritidsboliger. Til sammenlikning ble det omsatt 15 800 i 2020. I begge disse pandemi-årene var det en markant omsetningsvekst sammenliknet med tidligere år. Fra 2019 til 2020 økte antall omsetninger med 30 prosent, mens salgsøkningen fra 2020 til 2021 var på 4 prosent. Den prisen der det er like mange hytter som er dyrere som det er hytter som er billigere. for alle fritidsboligene som ble omsatt i fritt salg i 2021 var 1,7 millioner kroner. Fjellhytter utgjorde 53 prosent av hyttesalget i 2021.

Figur 1. Fjellhyttekommunene med de høyeste medianprisene i 2021

Hemsedal hadde høyest medianpris i fjellhyttekommunene

Blant Kommuner der over halvparten av arealet ligger over produktiv skoggrense. I tillegg har vi supplert med tilgrensende kommuner med et visst omfang av hytter i høyereliggende områder. En stor andel av det vi kaller fjellhytter, ligger i skog. var det Hemsedal, Tinn og Øyer som hadde de høyeste medianprisene for hytter og fritidsboliger omsatt i fritt salg i 2021. I Hemsedal kostet halvparten av hyttene 4,3 millioner kroner eller mer.

Flest hyttesalg ble registret i Trysil. I alt fikk 439 hytter i vintersportskommunen ny eier i 2021.

Blant hytteeiere som er bosatt i Norge og som har eierandel i en hytte i Hemsedal, er 38 prosent bosatt i Oslo. Deretter kommer innbyggere fra Bærum og Asker, som utgjør 15 og 7 prosent av eierne. Også i Øyer er det personer fra Oslo og Bærum som eier mest, henholdsvis 32 og 10 prosent. I Tinn er det flest hytteeiere fra Tinn, deretter følger Oslo og Bærum.

Figur 2. Sjøhyttekommunene med de høyeste medianprisene i 2021

Tønsberg hadde høyest medianpris blant sjøhyttekommunene

Tønsberg, Sola og Kragerø var Kommune med kystlinje. Noen få kystkommuner med en stor andel fjellhytter er plassert i kategorien fjellhyttekommuner. med høyest medianpris for hytter og fritidsboliger omsatt i fritt salg i 2021. Halvparten av dem som kjøpte hytte i Tønsberg dette året måtte ut med 5,8 millioner kroner eller mer.

Lindesnes var sjøhyttekommunen med flest solgte hytter i 2021. I alt 191 hytter fikk ny eier i sørlandskommunen i løpet av året.

I Tønsberg er 30 prosent av hytteeierne bosatt i kommunen. Deretter er det folk fra Oslo og Bærum som eier mest, til sammen kommer 30 prosent av eierne fra disse kommune. I Kragerø kommer 46 prosent av hytteeierne fra Oslo og Bærum.

Hver tiende nordmann har eierandel i en fritidsbolig

I alt 574 000 personer har eierandel i en eller flere hytter. Av dem er 46 prosent kvinner og 54 prosent menn. 11 300 personer med eierandel i en norsk hytte er bosatt i et annet land. Av dem har 42 prosent norsk statsborgerskap. Blant eiere med annet statsborgerskap er det flest svensker, dansker og tyskere.

Rindal og Røyrvik har størst andel hytteeiere

I Trøndelags-kommunene Rindal og Røyrvik har 21 prosent av innbyggerne en eller flere eierandeler i en fritidsbolig. Av de større kommunene på Østlandet er det Bærum som har flest hytteeiere med 16 prosent av innbyggerne. Av de større byene har Trondheim størst andel hytteeiere med 13 prosent. I Stavanger, Bergen og Oslo utgjør andelen med eierandel i en eller flere hytter henholdsvis 11, 10 og 9 prosent av folketallet.

Hytteeiere i denne artikkelen er levende personer med en eller flere eierandeler i en fritidsbolig i Norge per 1. januar 2021. Med fritidsbolig mener vi her hytter, sommerhus, helårsbolig- og våningshus benyttet som fritidsbolig. Det er også en forutsetning at vi kjenner bostedet til personene. Upersonlige og døde eiere og personer med bruksrett til en fritidsbolig inngår ikke i tallgrunnlaget.

Hyttene som inngår i denne artikkelen er tinglyste omsetninger i fritt salg der formålet med overdragelsen er fritidsbolig. Hytter som er oppgitt som fritt salg på skjøtet, men som er solgt til nær familie, er tatt ut. Tallgrunnlaget omfatter også fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål. Både omsetninger av hytter og fritidsboliger på eid og festet grunn inngår. Hytter omsatt med tinglysingskoden etablering av festeavtale, som utgjør litt over 200 omsetninger på ett år, inngår ikke i tallgrunnlaget for artikkelen, men er med i tallgrunnlaget i Statistikkbanken. Fritidsboliger i borettslag inngår heller ikke.

Det kan ta uker, og også måneder, fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for ett år gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, ikke de som ble solgt.