Under koronapandemien ønsket stadig flere å bygge seg fritidsboliger. Det ga utslag i rekordstort antall Tillatelse til å starte bygging. Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Hvis bygging ikke har startet innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, er ikke tillatelsen lenger gyldig. til fritidsboliger i 2021, viser tall fra byggearealstatistikken.

– Vi ser nå at en stor andel av fritidsboligene som fikk igangsettingstillatelse i løpet av 2021, ble ferdigstilt i 2022, sier Jens Mathiesen, rådgiver i SSB.

I perioden 2021 til 2022 økte materialkostnadene for å bygge eneboliger i tre med hele 15,9 prosent, ifølge statistikken byggekostnadsindeksen for boliger.

– Høye byggekostander, spesielt på materialer, har i liten grad knust hyttedrømmene, sier Jens Mathiesen.

Når vi derimot ser på igangsettingstillatelser til fritidsboliger i 2022, avtar det til rundt samme nivå som før rekordåret 2021. 5 676 igangsettingstillatelser er en nedgang på 23,9 prosent.

– En mulig årsak til at færre vil bygge er at folk er blitt noe mer forsiktig med å investere i fritidsboliger på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Jens Mathiesen.

Det kan dermed tyde på at det ikke blir en varig oppgang i hyttebyggingen.

Figur 1. Igangsettingstillatelser og ferdigstillelser av fritidsbolig.

I Innlandet ble det bygd flere fritidsboliger enn boliger

Innlandet var fylket med flest ferdigstilte fritidsboliger i 2022, med 1 696 nye fritidsboliger. Innlandet er også det eneste fylket hvor det ble ferdigstilt flere fritidsboliger enn boliger. I 2022 ble det ferdigstilt 137 flere fritidsboliger enn boliger i Innlandet.

Færre vil bygge bolig etter korona

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 29 727 nye boliger på landsbasis i 2022. Det er tilnærmet likt fjoråret og noe lavere enn årene før pandemien slo inn i 2020.

Innad i fylkene er det større variasjon. Spesielt Oslo hadde en stor nedgang i antall igangsettingstillatelser gitt til boliger sammenlignet med forrige år. Her var nedgangen på 73,3 prosent. Sist gang det ble gitt færre igangsettingstillatelser til boliger i Oslo var i 2010. I den andre enden finner vi Agder med en oppgang på 25,1 prosent fra 2021. 

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, etter bygningstype

¹ Inkluderer bygninger for bofellesskap og bygninger med mindre enn 50 prosent bruksareal til bolig.

Økning i næringsareal gitt igangsettingstillatelse

Det ble i 2022 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 6 millioner kvadratmeter Summen av bruksareal til næringsformål og bruksareal til fritidsbygninger, boliggarasjer m.m.. Det er en oppgang på 4,9 prosent sammenlignet med året før, og høyest siden 2008.

Av 6 millioner kvadratmeter til annet enn bolig er 4,6 millioner bruksareal til næringsformål, mens de resterende 1,5 millioner kvadratmeter er bruksareal til fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. Bygningstypen med mest bruksareal igangsatt til næringsformål er «lagerhall», deretter følger bygningstypene «annen lagerbygning» og «annen industribygning».

Figur 3. Registrerte igangsettingstillatelser. Kvadratmeter bruksareal

¹ Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.