- Innvandrere har fortsatt en betydelig lavere eierandel sammenlignet med den øvrige befolkningen. Mens 85 prosent av den øvrige befolkningen eier boligen sin, gjelder det 60 prosent av innvandrere, sier Madeleine Schlyter Oppøyen i SSB.

De siste 5 årene har eierandelen økt med 2 prosentpoeng blant innvandrere fra EU, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand, og 1 prosentpoeng blant de fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU. Dette tilsvarer henholdsvis 22 000 og 31 000 flere eiere i 2022, enn i 2018. Eierandelen har holdt seg stabil i øvrig befolkning. 

Figur 1. Eierstatus etter innvandringskategori, 2022. Prosent.

Det er mindre vanlig å eie i de største byene. For eksempel eier 74 prosent i Oslo. Eierandelene er noe høyere i Trondheim (76 prosent), Bergen (78 prosent) og Stavanger (81 prosent).

Også her er andelen eiere lavere blant innvandrere. 57 prosent av innvandrere som er bosatt i Oslo eier bolig, mot 79 prosent i øvrig befolkning. Det er tilsvarende forskjeller i alle de største byene.

Færre bor trangt

Andelen som Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer, eller én person bor på ett rom. 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt. har falt i samme periode, fra 10,4 prosent i 2018 til 9,7 prosent i 2022. Trangboddhet henger ofte sammen med lav inntekt, i likhet med leie av bolig.

- Nedgangen i andelen trangbodde skyldes spesielt en nedgang blant innvandrere fra utenfor EØS fra 30,3 til 27,6 prosent, sier Madeleine Schlyter Oppøyen i SSB.

Trangboddheten blant lavinntektsgrupper har også gått ned de siste fem årene. For eksempel har andelen Alle husholdninger som har en disponibel ekvivalensinntekt under 60 prosent av medianinntekten. som bor trangt sunket fra 16 til 15,3 prosent.

Figur 2. Trangboddhet etter innvandringskategori, 2022. Prosent.