Andelen som Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer, eller én person bor på ett rom. 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt. SSB publiserer også en statistikk om boforhold basert på levekårsundersøkelsen der trangboddhet er definert på en noe annen måte. er størst i de største byene og universitetskommuner, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken for 2021.

– 13 prosent bor trangt i Oslo, 11 prosent i Trondheim og 8 prosent i Bergen. I Oslo er andelene høyest i bydelene med mange studentboliger, sier Mathias Killengreen Revold i SSB.

Kommuner med mange studenter har også en høy andel trangbodde, og andelen er aller høyest i Ås der 16 prosent av husholdningene bor trangt.

Mange barnefamilier bor trangt

20 prosent av par med små barn bor trangt, mens dette gjelder 14 prosent av enslige forsørgere med små barn. Det er også relativt stor andel trangbodde blant andre barnefamilier, aller størst er det blant flerfamiliehusholdninger med barn. Dette inkluderer blant annet flergenerasjonshusholdninger der en besteforelder bor sammen med en barnefamilie.

Figur 1. Andel husholdninger som bor trangt etter husholdningstype. 2021

Jo flere barn, jo mer trangbodd.

– 32 prosent av husholdninger med tre barn eller mer bor trangt, mot 4 prosent av husholdninger uten barn. I Oslo er forskjellen enda større. Der bor 59 prosent av husholdninger med tre barn eller mer, trangt, mot 8 prosent av husholdninger uten barn, sier Killengreen Revold.

Figur 2. Andel husholdninger som bor trangt etter husholdningstype. 2021

Husholdninger med lav inntekt bor trangest

Leietakere bor trangt i større grad enn eierne. 24 prosent av alle husholdninger leier bolig, og av disse bor 14 prosent trangt. Bare 4 prosent av selveierne bor trangt, mens 7 prosent av aksje- eller andelseierne gjør det.

Både trangboddhet og boligleie er forbundet med lav inntekt.

– Lavinntektshusholdninger bor trangere og leier oftere enn husholdninger med høyere inntekt. Blant den fjerdedelen av husholdninger med lavest Inntektene er justert for husholdningsstørrelse og stordriftsfordeler (evivalensvektet). bor 13 prosent trangt. I fjerdedelen med høyest inntekt gjør 2 prosent det samme.

Det er også en stor andel husholdninger som mottar bostøtte og/eller sosialhjelp som bor trangt. Husholdninger der hovedinntektstakeren fikk mer enn halvparten av sin totale inntekt fra folketrygden. under 67 år bor derimot ikke spesielt trangt, og alderspensjonister bor i langt mindre grad trangt enn befolkningen som helhet.

Figur 3. Andel husholdninger som bor trangt etter inntektsgruppe. 2021

Trangbodde innvandrere

Innvandrere er klart overrepresentert blant trangbodde husholdninger. 28 prosent av personer som har innvandret fra Omfatter Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS og Storbritannia. bor trangt og 15 prosent av innvandrere fra Omfatter EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand. gjør det. Til sammenligning er andelen 8 prosent i den øvrige befolkningen.

At innvandrere er oftere bor trangt henger sammen med at flere bor sentralt, men dette er ikke den eneste grunnen. Innenfor alle Noen av tabellene i denne statistikken publiseres kun for kommuner med 10 000 innbyggere eller mer. er andelen trangbodde innvandrere klart større enn i den øvrige befolkningen. For eksempel bor 36 prosent av innvandrere fra Afrika, Asia etc. trangt i Bodø og 35 prosent i Oslo.

Den registerbaserte boforholdsstatistikken for 2021 viser også andre tall om boforhold for ulike grupper i befolkningen. Det er for eksempel tall på hvor mange som eier og leier bolig, og andel bosatt i ulike bygningstyper for ulike husholdningstyper og inntektsgrupper.