Seniorrådgiver Even Høydahl opplyser om at de aller fleste nye tettstedene er relativt små, da de akkurat krysset grensen på minst 200 personer som definerer tettsteder. Noen har vendt tilbake etter ett eller flere år, mens eneste nykommer med mer enn 500 innbyggere er Røysland med sine 524 bosatte.

Flere tettsteder vokser sammen

Det siste året har flere tettsteder vokst sammen. Store tettsteder som Oslo, Drammen og Gjøvik har slukt sine mindre naboer, henholdsvis Leirsund, Konnerud og Raufoss. Etter at Gjøvik hoppet 10 plasser opp på rangeringslista nærmer Gjøvik seg Hamar i befolkningsstørrelse. Også Geilo, Hafslo og Ørsta har opplevd merkbar tilvekst takket være sammenslåing med Geilolie, Hestnes og Sætrebakkane, respektivt.

En motsetning til ovenfor nevnte eksempler er Nærland. Et tettsted med rekordstor populasjonsvekst som ikke er forårsaket av sammenslåing. Økningen på nesten 60 prosent skyldes for det meste asylsøkere i et asylmottak.

Det eneste tettstedet som ble delt er Granrudmoen. I 2023 ble det til Granrudmoen og Øyer. Disse tettstedene har gått sammen og fra hverandre vekselvis siden 2016.

Små tettsteder dominerer i antall, men folk flest bor i større tettsteder

Mer enn 89 prosent av tettstedene har færre enn 5 000 innbyggere. Det betyr at bare 924 673 bor her, mens tettstedene med over 5 000 innbygger rommer 3 629 888 mennesker. Bare seks tettsteder har  over 100 000 bosatte. Disse er framhevet med lilla farge i figuren nedenfor.

Figur 1. Norges 20 største tettsteder, etter folkemengde. 2023
Figur 1. Norges 20 største tettsteder, etter folkemengde. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser geografisk fordeling av Norges 20 største tettsteder etter innbyggertall i 2023. Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg har mer enn 100 000 innbyggere.

Figur 2. Antall bosatte i og utenfor tettsteder, landet som helhet, 1990-2023

¹ Kategorien «ukjent» inneholder personer som bor på en hemmelig adresse, og personer som bor på en adresse som ikke kan stedfestes.

– Som i fjor, er Tromsø tettsted det sekstende største tettstedet, rett bak Bodø tettsted. Grunnen til at Tromsø tettsted er mindre enn Bodø tettsted er at Tromsø by er delt på flere tettsteder. SSB arbeider med en ny bystatistikk der noen byer vil kunne bestå av flere tettsteder, sier Even Høydahl.

Kart over tettsteder

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Tettsted tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.Geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for tettstedsgrenser (årsversjoner for 2017–2023). En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.  

For å aktivere dataene i kart.ssb.no:

  1. Velg «Tettsted», så årsversjonen.  
  2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad.
  3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.