Andelen av landets befolkning som bor i stiger fortsatt, og er nå 82,4 prosent. Ved inngangen til 2021 bodde 4 443 000 av landets innbyggere i tettsteder og 938 000 utenfor tettsteder.

De fleste tettstedene er små. Norge har 983 tettsteder, og 595 av dem har under 1 000 innbyggere. Et tettsted er altså som oftest ikke en by. Landet har seks tettsteder med flere enn 100 000 bosatte.

Veksten i landet, og dermed i tettstedene, avtar

Selv om andelen som bor tett øker hvert eneste år, er trenden at tempoet i tettstedsveksten avtar. I løpet av 2013 økte antallet bosatte i tettsteder med 64 000. Årlig økning sank til 41 000 i 2018, og steg til 48 000 i 2019, før den sank til 26 000 i 2020. Årsaken til nedgangen er først og fremst at folketallet i Norge øker saktere enn før på grunn av mindre innvandring.

Nedgangen i tettstedsveksten i 2020 skyldes imidlertid ikke kun lavere innvandring, men også en viss omfordeling av befolkningsendringene mellom tettstedene og spredtbygde strøk. Mens tettstedene vokste uvanlig lite i 2020, var også nedgangen i folketallet utenfor tettstedene uvanlig liten. Kanskje har korona gjort det litt mer attraktivt å bo steder der det er lengre mellom naboene.

Figur 1. Årlige endringer i antall bosatte i landet som helhet, i tettsteder og utenfor tettsteder, 2013-2020

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår

Kart over tettsteder

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Tettsted tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.Geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for tettstedsgrenser (årsversjoner for 2017–2021). En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1.) Velg «Tettsted», så årsversjonen.
2.) Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3.) Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.