Andelen av landets befolkning som bor i En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Se Om statistikken for flere detaljer.stiger fortsatt, og er nå 82,4 prosent. Ved inngangen til 2021 bodde 4 443 000 av landets innbyggere i tettsteder og 938 000 utenfor tettsteder.

De fleste tettstedene er små. Norge har 983 tettsteder, og 595 av dem har under 1 000 innbyggere. Et tettsted er altså som oftest ikke en by. Landet har seks tettsteder med flere enn 100 000 bosatte.

Veksten i landet, og dermed i tettstedene, avtar

Selv om andelen som bor tett øker hvert eneste år, er trenden at tempoet i tettstedsveksten avtar. I løpet av 2013 økte antallet bosatte i tettsteder med 64 000. Årlig økning sank til 41 000 i 2018, og steg til 48 000 i 2019, før den sank til 26 000 i 2020. Årsaken til nedgangen er først og fremst at folketallet i Norge øker saktere enn før på grunn av mindre innvandring. 

Nedgangen i tettstedsveksten i 2020 skyldes imidlertid ikke kun lavere innvandring, men også en viss omfordeling av befolkningsendringene mellom tettstedene og spredtbygde strøk. Mens tettstedene vokste uvanlig lite i 2020, var også nedgangen i folketallet utenfor tettstedene uvanlig liten. Kanskje har korona gjort det litt mer attraktivt å bo steder der det er lengre mellom naboene.

Figur 1. Årlige endringer i antall bosatte i landet som helhet, i tettsteder og utenfor tettsteder, 2013-2020

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår

Kart over tettsteder

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Tettsted tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.Geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for tettstedsgrenser (årsversjoner for 2017–2021). En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.  

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1.) Velg «Tettsted», så årsversjonen.  
2.) Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3.) Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.