Mellom 2020 og 2022 oppga 44 prosent av befolkningen at de var gift, 20 prosent at de var samboere og 36 prosent at de ikke lever i samliv. Det viser nye tall fra statistikken Samboere.

– Selv om andelen som er gift fremdeles er høy, har den sunket jevnt de siste ti årene. Ser vi kun på de yngre aldersgruppene er det tydelig at flere velger samboerskap i stedet for giftemål, sier Linn Krokedal i SSB.

For aldergruppen 30-34 år oppgir 40 prosent at de er samboer nå, mens 31 prosent er gift. For 20 år siden var 24 prosent samboer og 53 prosent gift.

– Noe kan forklares med at flere venter litt lenger med å etablere seg, og er samboere en stund før de gifter seg. Men også blant de litt eldre er det langt flere samboere enn før, sier Krokedal.

Blant 40-44 åringene har andelen samboere økt fra 10 til 26 prosent på 20 år. Andelen gifte har sunket fra 72 til 50 prosent.

Figur 1. Andel gifte, samboere og ikke i samliv for utvalgte aldersgrupper

Flere unge lever utenfor samliv

I løpet av de siste 30 årene har andelen som ikke lever i samliv gått opp, og endringen er størst for de i alderen 20-30 år. Andelen har steget fra 69 til 78 prosent for de mellom 20 og 24 år og fra 35 til 48 prosent for aldersgruppen 25 til 29 år.

– Det er flest unge menn som lever utenfor samliv, men det er en økning andelen unge kvinner som lever utenfor samliv som hovedsakelig driver oppgangen nå, sier Linn Krokedal.

I 2022 var det 84 prosent av menn mellom 20-24 år som svarte at de ikke bodde i samliv, mot 79 i 1993. For kvinner i tilsvarende aldersgruppe så vi en økning på 17 prosentpoeng, fra 57 prosent i 1993 til 74 prosent i 2022.

I denne undersøkelsen har SSB ikke spurt de som har svart at de lever utenfor samliv om de for eksempel har en kjæreste de ikke bor med. Dette spørsmålet ble imidlertid stilt i Livskvalitetsundersøkelsen, hvor det kom frem at omtrent 1 av 4 som bor alene og ellers omtales som «enslige» har kjæreste

Om en person blir definert som samboere eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv svarer på spørsmålet om samliv. I SSBs registerbaserte familiestatistikk må man være registrert på samme adresse i folkeregisteret for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil registerstatistikken gi noe færre samboerpar enn statistikken basert på intervjuundersøkelser.

Denne statistikken er basert på intervjudata fra Reiseundersøkelsen. Til undersøkelsen trekkes et utvalg på 2000 personer i alderen 16-79 år hvert kvartal, altså 8000 per år. Statistikken baseres på opplysninger fra de personene som svarer på spørsmålene. For årene 2014-2016 er gjennomsnittlig svarprosent på 58.