Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 535 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2022, viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med utgangen av 2021 er det en nedgang på 13 prosent. Andelskapitalen i aksjefond har hittil i år blitt redusert med 165 milliarder, tilsvarende 15 prosent. Kapitalen plassert i obligasjonsfond har blitt redusert med rundt 13 prosent hittil i år til 310 milliarder kroner.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. september 2022. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Nettoinnløsninger i aksjefond

Husholdningene nettosolgte verdipapirfondsandeler for 1,1 milliarder kroner i kvartalet. Av dette ble rundt 800 millioner kroner innløst i aksjefond. Utlendingene nettoinnløste aksjefond for 500 millioner kroner i kvartalet. Største nettoselger av aksjefond i kvartalet var de finansielle foretakene som innløste aksjefondsandeler til en verdi av 2,7 milliarder kroner. Innenfor denne sektoren var det særlig verdipapirfondene som innløste aksjefondsandeler til en verdi av 3,8 milliarder kroner. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser derimot nettokjøpte aksjefond til en verdi av 1 milliard kroner.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpesektor