Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 713 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2023, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en oppgang på 117 milliarder kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med inngangen til 2023. Kapitalen plassert i aksjefond gikk opp med 108 milliarder kroner, mens likviditetsfond økte sin forvaltningskapital med om lag 10 milliarder kroner.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. mars 2023. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Nettotegninger i likviditetsfond og aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 10,2 milliarder kroner i årets første kvartal, og pengene ble plassert i likviditetsfond og aksjefond. Nettotegningene i disse to fondstypene summerte seg til henholdsvis 9,8 og 8,3 milliarder kroner. I øvrige fondstyper ble det solgt for 7,8 milliarder kroner netto.

Husholdningene kjøpte verdipapirfond til en verdi av 3,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2023, hvorav 2,3 milliarder kroner ble plassert i aksjefond. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser nettokjøpte aksjefond for 3,3 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpesektor

Ny fondsklasse

Fra 1. februar 2023 trådte EUs pengemarkedsforordning i kraft. Det nye regelverket setter strenge krav til fond som benevnes som pengemarkedsfond. I forbindelse med innføringen av ny pengemarkedsforordning er bransjestandarden for klassifisering av rentefond tilpasset det nye regelverket. Som konsekvens av dette er den tidligere fondsgruppen «pengemarkedsfond» omdøpt til «likviditetsfond». Pr dags dato finnes det ingen norske fond som oppfyller kravene i forordningen og som dermed kan benevnes som pengemarkedsfond.