Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 788 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2023, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en oppgang på 75 milliarder kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med forrige kvartal. Hittil i år har forvaltningskapitalen i verdipapirfond økt med om lag 192 milliarder kroner, tilsvarende 12 prosent. I aksjefond alene har økningen vært 178 milliarder kroner.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2023. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Nettotegninger i aksjefond og andre rentefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 8,2 milliarder kroner i årets andre kvartal. Nettotegningene var størst i aksjefond og andre rentefond og summerte seg til henholdsvis 6,1 og 3,3 milliarder kroner. I likviditetsfond ble det derimot nettosolgt til en verdi av 1,2 milliarder kroner.

Husholdningene kjøpte verdipapirfond til en verdi av 8,4 milliarder kroner i 2. kvartal 2023, hvorav 6,6 milliarder kroner ble plassert i aksjefond. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser nettosolgte aksjefond for 1,5 milliarder kroner, mens utlendingene solgte for 1,7 milliarder kroner. 

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpesektor. Milliarder kroner

Forvaltningskapitalen til husholdningene utgjorde rekordhøye 376 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Det er en økning på 56 milliarder kroner sammenlignet med inngangen av året.