Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 596 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2022, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en nedgang på 10 prosent sammenlignet med utgangen av 2021. Kapitalen plassert i aksjefond ved årsskifte var 122 milliarder kroner lavere enn for ett år siden. Grunnet den markante renteøkningen som fant sted i 2022 hadde også obligasjonsfond og de fleste andre typer rentefond negativ avkastning gjennom året.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2022. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Nettoinnløsninger i alle fondstyper

Selv om nettotegningene for 4. kvartal summerte seg til 17,6 milliarder kroner ble det i kalenderåret 2022 i sin helhet nettoinnløst i verdipapirfond for 27 milliarder kroner. Som figur 3 viser skiller 2022 seg ut sammenlignet med andre år ved at alle fondstyper hadde nettoinnløsninger. Størst nettoinnløsninger var det i aksjefond med 16 milliarder kroner, mens nettoinnløsningene i resterende fondsgrupper summerte seg til rundt 11 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av verdipapirfondsandeler etter fondstype

Finansielle foretak solgte

De finansielle foretakene nettosolgte verdipapirfond for 31,2 milliarder kroner i 2022. Av dette ble 19,2 milliarder kroner nettosolgt i aksjefond, mens 10,6 milliarder kroner ble tatt ut av obligasjonsfond. Finansielle foretaks beholdninger av norskregistrerte verdipapirfond summerte seg til 945 milliarder kroner ved årets slutt.

Husholdningene nettotegnet verdipapirfond for 3,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2022. Summert over hele året nettotegnet norske husholdninger fondsandeler for 1,9 milliarder kroner. Av dette ble i overkant av 2 milliarder kroner plassert i obligasjonsfond, mens 600 millioner kroner ble tilført aksjefond. Ved utgangen av 2022 eide husholdningene norskregistrerte verdipapirfond til en verdi av 320 milliarder kroner.