Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 692 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2022, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en nedgang på 75 milliarder kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med inngangen av året. Andelskapitalen til aksjefondene gikk ned med 44 milliarder kroner mens obligasjonsfondene mistet om lag 25 milliarder kroner av sin forvaltningskapital.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. mars 2022. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Nettotegninger i aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler for 17 milliarder kroner i årets første kvartal. Rundt 20 milliarder kroner ble plassert i aksjefond mens det ble nettosolgt for 4 milliarder kroner i obligasjonsfond. Husholdningene nettokjøpte verdipapirfond til en samlet verdi av 2,1 milliarder kroner i kvartalet, hvor av 1,1 milliarder kroner ble plassert i aksjefond. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser og utlendingene nettokjøpte aksjefond for henholdsvis 11,5 og 0,4 milliarder kroner i kvartalet.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpesektor

Endring i eierfordelingen av verdipapirfond

Som konsekvens av en endring i rapporteringen hos en fondsforvalter har forvaltningskapital som tidligere har blitt rapportert som eid på nomineekonto av utlandet nå blitt rapportert som eid av husholdningene. Dette er gjort for at statistikken skal vise et mer riktig bilde av hvem som er de faktiske eierne av verdipapirfondene. Flyttingen av forvaltningskapital i dette kvartalet utgjorde rundt 20 milliarder kroner.