Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 556 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2022, viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med forrige kvartal tilsvarer det en nedgang på 8 prosent. Andelskapitalen til aksjefondene gikk ned med 102 milliarder kroner mens verdien på kapitalen plassert i obligasjonsfond gikk ned med 19 milliarder kroner.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2022. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Store nettoinnløsninger

Totalt ble det nettosolgt verdipapirfondsandeler for 61 milliarder kroner i årets andre kvartal. Mye av dette kan forklares ved at en forvalter endret flere fond fra å være såkalte fond-i-fond til å innføre andelsklasser. Som konsekvens av dette har tilføringsfondene solgt sine fondsandeler i mottakerfondet. Totalt utgjorde disse innløsningene rundt 35 milliarder kroner.

Husholdningene nettosolgte verdipapirfondsandeler for 2,5 milliarder kroner i kvartalet. Rundt 2,1 milliarder kroner av dette ble innløst i ulike rentefond, mens om lag 400 millioner kroner ble trukket ut fra aksjefond. Utlendingene solgte aksjefond for 1,7 milliarder kroner i kvartalet men kjøpte ulike rentefond for 1,4 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpesektor