Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 767 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2021, viser statistikken over verdipapirfond. Kapitalen plassert i aksjefondene verdsettes ved utgangen av året til 1 072 milliarder og utgjør med det over 60 prosent av den totale kapitalen plassert i alle typer verdipapirfond.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2021. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Rekordstore nettotegninger i aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler for i overkant av 88 milliarder kroner i 2021. Størst nettotegning var det i aksjefond hvor det ble plassert 43 milliarder kroner i samme periode. Aldri tidligere har nettotegningene i aksjefond gjennom et kalenderår vært så høye. Det ble også nettotegnet i alle andre fondstyper gjennom året. Utenom aksjefond ble det plassert mest kapital i pengemarkedsfond og andre rentefond med henholdsvis 20 milliarder kroner og 13 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av verdipapirfondsandeler etter fondstype

Husholdningene investerte

Husholdningene nettotegnet fondsandeler for 29 milliarder kroner i 2021. Av dette ble 18 milliarder kroner plassert i aksjefond og rundt 7 milliarder kroner i kombinasjonsfond. De resterende 4 milliarder kronene gikk inn i ulike rentefond.

De finansielle foretakene kjøpte ulike fond for totalt 6 milliarder kroner i 2021. Disse foretakene plasserte om lag 7 milliarder kroner i aksjefond samtidig som de nettosolgte andeler i obligasjonsfond til en verdi av 8 milliarder kroner gjennom året.