Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 683 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2021, viser statistikken over verdipapirfond. Det er en liten nedgang på 6 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Andelskapitalens flate utvikling i kvartalet kommer etter en lengre periode med kraftig vekst som begynte i etterkant av koronautbruddet i 1. kvartal 2020.

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. september 2021. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

Husholdningene kjøper aksjefond

Totalt ble det nettoinnløst verdipapirfondsandeler for 22 milliarder kroner i 3. kvartal 2021. Størst nettoinnløsning var det i aksjefond hvor det ble nettoinnløst andeler for 25,5 milliarder kroner. Nedsalget kommer nesten i sin helhet fra et fond i fond som ble nedlagt og dermed ga en stor nettoinnløsning. Husholdningssektoren var største nettokjøper av aksjefond i kvartalet med en nettotegning på 3,7 milliarder kroner, mens utlendingene nettosolgte aksjefond for 3,6 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

¹ Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012

I obligasjonsfond ble det nettosolgt fondsandeler til en verdi av 8 milliarder kroner i kvartalet. I kategoriene pengemarkedsfond og andre rentefond ble det derimot nettotegnet for henholdsvis 6,4 milliarder kroner og 2,3 milliarder kroner i samme periode.